Uitverkoop

24 december 2014 Uitverkoop

Een verkoop onder deze benaming of onder een gelijkwaardige benaming is toegelaten wanneer een bepaalde situatie de versnelde verkoop van een productenvoorraad of van een -assortiment vereist.
Vanaf 31 mei 2014, wordt de kennisgeving van een uitverkoop bij de Federale overheidsdienst Economie opgeheven.

Het gebruik van de benaming “Uitverkoop” of “Liquidation” of enige andere gelijkwaardige benaming voor de tekoopaanbieding of verkoop van goederen is slechts toegelaten in een van de volgende gevallen:

  1. De verkoop heeft plaats ter uitvoering van een rechterlijke beslissing.
  2. De erfgenamen of rechtverkrijgenden van een overleden persoon die een onderneming uitbaatte, bieden hun verworven voorraad uit die onderneming geheel of gedeeltelijk te koop aan.
  3. Een onderneming neemt de handel van een andere onderneming over en biedt de overgedragen voorraad geheel of gedeeltelijk te koop aan.
  4. Een onderneming die haar activiteit stopzet, biedt haar gehele voorraad te koop aan en heeft tijdens de drie voorafgaande jaren geen gelijkaardige goederen om dezelfde reden uitverkocht.
  5. Een onderneming voert in de lokalen waar zij de goederen gewoonlijk te koop aanbiedt aan de consument, verbouwingen of opknapbeurten uit die meer dan 20 werkdagen duren, mits die werken de verkoop onmogelijk maken en de onderneming tijdens de drie voorafgaande jaren geen gelijkaardige goederen om dezelfde reden uitverkocht heeft.
  6. Een onderneming brengt de inrichting waar zij de goederen gewoonlijk aan de consument te koop aanbiedt, over naar een andere plaats, of zij sluit haar inrichting, mits zij vóór de aanvang van de uitverkoop de inrichting reeds minstens een jaar zal hebben uitgebaat.
  7. Een ramp bracht ernstige schade toe aan de gehele of een belangrijk gedeelte van de voorraad goederen van de onderneming.
  8. Door overmacht wordt de activiteit van de onderneming aanzienlijk gehinderd.
  9. De natuurlijke persoon die een onderneming uitbaat verzaakt aan elke beroepsactiviteit omwille van zijn pensionering op voorwaarde evenwel dat hij in de loop van het vorige jaar geen uitverkoop heeft gehouden op grond van de in het 4° en 6° bedoelde redenen.

Enkel de goederen die deel uitmaken van de voorraad van de onderneming voor het begin van de uitverkoop mogen in de uitverkoop te koop aangeboden of verkocht worden. Een uitverkoop is beperkt tot maximaal 5 maanden. Ingeval van pensionering (punt 9) is de verkoop beperkt tot één jaar.
Tijdens deze verkoop is de onderneming verplicht haar verkoopprijzen te verlagen en mag ze verkopen met verlies.

Bron: http://economie.fgov.be