Fiscaal tweede golf

31 mei Fiscaal tweede golf

Beste klant,

 

In onze vorige nieuwsbrief werden reeds diverse fiscale steunmaatregelen aangehaald, zoals win-winlening of vriendenaandeel.

 

Wij brengen nog een aantal fiscale maatregelen onder de aandacht die naar aanleiding van Covid-19 werden uitgewerkt.

 

1.    Verlenging termijn verhoogde investeringsaftrek

 

De regering heeft beslist om de “verhoogde investeringsaftrek van 25%” te verlengen tot december 2022.
Deze verhoogde investeringsaftrek geldt voor kleine vennootschappen, éénmanszaken en vrije beroepers.

 

2      Tax shelter Covid-19 tot 31 december 2020

 

Ook de Tax Shelter “Covid-19” voor ondernemingen die hun omzet sterk hebben zien dalen, kan in deze tijden een interessante belastingvermindering zijn.

Particulieren kunnen een belastingvermindering genieten in hun personenbelasting van 20% indien zij rechtstreeks nieuwe aandelen van een kleine vennootschap (in het licht van artikel 1:24 §1-6 WVV)  verwerven en wanneer deze vennootschap voor de periode van 14 maart 2020 tot  en met 30 april 2020 een omzetdaling kent van minstens 30% ten opzichte van dezelfde periode van 2019.

De betalingen van de investeerder voor deze aandelen tussen 14/03/2020 en 31/12/2020 komen voor een totaalbedrag van maximum 100.000 euro in aanmerking voor deze belastingvermindering.

 

Het moet wel gaan over een investering op nieuwe aandelen uitgegeven naar aanleiding van een kapitaalverhoging doorgevoerd in de periode van 14/03/2020-31/12/2020. Deze aandelen moeten bovendien uiterlijk op 31/12/2020 volledig zijn volstort.

 

Deze belastingvermindering geldt evenwel niet voor het gedeelte van de investering waarmee de investerende belastingplichtige meer dan 30% zou verwerven in de betrokken vennootschap. De belastingvermindering wordt in dat geval beperkt tot een investering ten belope van de eerste 30%.

 

Om in aanmerking te komen voor deze belastingvermindering, dient de kleine vennootschap ook aan volgende voorwaarden te voldoen:

–       Het moet gaan om een binnenlandse vennootschap of een vennootschap uit de EER die in België over een ‘Belgische inrichting’ beschikt.

–       De vennootschap kan niet worden aangemerkt als een onderneming in moeilijkheden (omschreven in artikel 2, § 1, 4° /2, van het WIB 92).

–       De vennootschap mag geen beleggings-, thesaurie- of financieringsvennootschap zijn.

–       De vennootschap mag niet zijn opgericht met het oog op het afsluiten van management- of bestuurdersovereenkomsten of haar voornaamste bron van inkomsten halen uit management- of bestuurdersovereenkomsten.

–       De vennootschap is niet beursgenoteerd.

–       De vennootschap mag de ontvangen sommen niet gebruiken voor het doorvoeren van een kapitaalvermindering (incl. de kapitaalvermindering zoals bedoeld in artikel 537 WIB 92) of enige andere vermindering of verdeling van het eigen vermogen.

–       De vennootschap mag de ontvangen sommen niet gebruiken voor de uitkering van dividenden ( de uitkering van liquidatiereserves zoals bedoeld in de artikelen 184quater en 541 van het WIB 92 zijn evenmin toegelaten) of de aankoop van aandelen, noch voor het verstrekken van leningen.

–       De vennootschap mag geen “rechtstreekse deelneming” aanhouden in een vennootschap gevestigd in een ‘belastingparadijs’. De vennootschap doet ook geen betalingen aan vennootschappen in één van deze ‘belastingparadijzen’ waarvan niet kan worden aangetoond dat ze werden verricht in het kader van werkelijke en oprechte verrichtingen die het gevolg zijn van rechtmatige financiële of economische behoeften en die samengenomen meer bedragen dan €100.000 per belastbaar tijdperk.

–       De vennootschap mag na de storting van de sommen door de belastingplichtige niet meer dan € 250.000 fiscaal aangemoedigde inbrengen ontvangen hebben tijdens haar bestaan. Dit bedrag wordt niet geïndexeerd.

–       De vennootschap mag geen patrimoniumvennootschap zijn.

 

Neem zeker contact op met uw dossierverantwoordelijke, mocht u hierop beroep willen doen.

 

 

Indien u nog vragen heeft hieromtrent, kan u hiervoor steeds bij ons terecht.