Regeling Hoofdelijke aansprakelijkheid voor sociale en fiscale schulden

09 oktober 2013 Regeling Hoofdelijke aansprakelijkheid voor sociale en fiscale schulden

Uitbreiding hoofdelijke aansprakelijkheid

In de bouwsector bestaat de regeling inzake de hoofdelijke aansprakelijkheid voor fiscale en/of sociale schulden al enkele jaren. Vanaf 1 september 2013 wordt dit systeem uitgebreid naar de bewakingssector. Volgens een persbericht van de FOD Financiën zou de regeling in de komende maanden ook van toepassing moeten worden voor de vlees- en transportsector.

Concreet houdt deze regeling in dat opdrachtgevers of aannemers die een beroep doen op een (onder)aannemer met sociale en/of fiscale schulden op het ogenblik van het afsluiten van de overeenkomst, hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de betaling van die schulden. Om aan deze aansprakelijkheid te ontsnappen dient de opdrachtgever van zijn factuurbedrag (excl. btw) 35% door te storten aan de RSZ in geval van sociale schulden en 15% doorstorten aan de fiscus in geval van fiscale schulden.

Sociale/Fiscale schulden opzoeken via databank

U kunt beide databanken consulteren via de website http://www.socialezekerheid.be. Daar klikt u verder naar Artikel 30bis/30ter Hoofdelijke Aansprakelijkheid – Inhoudingsplicht. Dan kan u rechts op de pagina doorklikken naar de betreffende databank. U moet enkel het ondernemingsnummer bij de hand houden om deze controle te kunnen uitvoeren.

Wanneer uit de databank blijkt dat de aannemer schulden heeft (vermelding “inhoudingplicht: ja), zijn er twee mogelijkheden:

 • Uw te betalen factuur is lager dan € 7.143,00 (excl. btw), dan moet u naargelang de soort schuld 15% of 35% doorstorten naar de fiscus of RSZ.
 • Uw te betalen factuur bedraagt € 7.143,00 (excl. btw) of meer. U dient aan uw aannemer een ‘attest’ te vragen dat het bedrag van de fiscale en/of sociale schulden vermeldt.
  • Indien de sociale schuld van de aannemer hoger is dan 35% van het factuurbedrag, moet u 35% doorstorten aan de RSZ. Of wanneer de fiscale schuld van de aannemer hoger is dan 15% van het factuur, moet u 15% doorstorten naar de fiscus.
  • Indien de sociale of fiscale schuld lager is dan respectievelijk 35% of 15% van het factuurbedrag, dan dient u enkel het werkelijk bedrag van de schulden door te storten.
  • Indien u geen attest ontvangt, dan stort u 35% (voor sociale schulden) of 15% (voor fiscale schulden) van het factuurbedrag door;

Let wel op, het attest blijft wel maar 20 dagen geldig vanaf de uitreiking ervan.

Deze regeling geld niet voor natuurlijke personen die louter voor privédoeleinden handelen.

‘Getrapte’ aansprakelijkheid

De wet voorziet ook in een getrapte aansprakelijkheid of een ketenaansprakelijkheid. Wanneer een onderneming haar verplichtingen in het kader van de hoofdelijke aansprakelijkheid niet of slechts gedeeltelijk nakomt, wordt de in een eerder stadium tussengekomen aannemer hoofdelijk aansprakelijk voor de fiscale en/ sociale schulden.

Voorbeeld ‘getrapte’ aansprakelijkheid

Aannemer A doet beroep op een onderaannemer B, die op zijn beurt een beroep doet op onderaannemer C. Onderaannemer C contracteert met een onderaannemer D die op het ogenblik van contractsluiting en de betaling van de factuur sociale en fiscale schulden heeft. De fiscus en/of de RSZ zullen in eerste instantie de hoofdelijke aansprakelijkheid van C inroepen als die de inhoudingen op de factuur niet heeft gedaan. Als C vervolgens nalaat de gevorderde schulden van D te voldoen, kunnen de fiscus en de RSZ nu ook B aanspreken voor de betaling van de schulden van D. Betaalt B niet, dan kan vervolgens A worden aangesproken tot betaling van de schulden van D.

Uitbreiding hoofdelijkheid voor ‘loonschulden’

De opdrachtgever kan ook aangesproken worden wanneer de (onder)aannemer niet tijdig het (minimum)loon betaalt aan zijn werknemers. De hoofdelijke aansprakelijkheid geld enkel voor het loon dat opeisbaar wordt vanaf de veertiende dag nadat de sociale inspectiedienst op de hoogt is gebracht dat de aannemer zijn personeel te weinig betaalt. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot maximum één jaar. Aan deze hoofdelijke aansprakelijkheid kan men ontsnappen door de overeenkomst met de betrokken schuldenaar stop te zetten.

Deze regeling geldt ook niet voor natuurlijke personen die enkel voor privédoeleinden handelen.

De wetgever heeft nu bepaalt dat deze regeling betreffende de loonschulden vanaf 1 september 2013 geldt voor volgende Paritaire Comités:

 • De bewakings- en/of toezichtsdiensten (PC 317)
 • Het bouwbedrijf (PC 124)
 • De elektriciens: installatie en distributie (PC 149.01)
 • De stoffering en de houtbewerkign (PC 216)
 • De metaal-, machine- en elektrische bouw (PC 111)
 • De landbouw (PC 144)
 • De schoonmaakt (PC 121)
 • Het tuinbouwbedrijf (PC 145)
 • De voedingsnijverheid en de handel in voedingswaren