Oplossing voor polemiek rond schenkingen van levensverzekeringen in zicht

25 oktober 2016 Oplossing voor polemiek rond schenkingen van levensverzekeringen in zicht

Op 14 oktober 2016 diende de Vlaamse regering een ontwerp van decreet in dat handelt over een aantal fiscale bepalingen. Een van de heetste hangijzers die het ontwerp behandelt, is de successierechtelijk behandeling van de verzekeringsgift. Dit wordt nu, zo hoopt de Vlaamse regering, opgelost.

Sinds november vorig jaar is de Vlaamse Belastingdienst, de dienst die belast is met het innen van registratierechten en erfbelasting, van mening dat de schenking van een levensverzekering door de verzekeringsnemer/verzekerde (meestal de ouder) aan de begunstigde (het kind), belastbaar is met 3% schenkbelasting. Daarnaast is zij van mening dat bij overlijden van de ouder, nog erfbelasting verschuldigd is op het uitgekeerde bedrag. Het maakt volgens haar niet uit of er reeds schenkbelasting betaald is, want volgens haar is het voorwerp van deze uitkering bij overlijden is immers niet hetzelfde als het voorwerp dat met de schenkbelasting is belast. Volgens de Vlaamse Belastingdienst blijft de uitkering van de levensverzekering een beding dat door de ouder aan een derde (het kind) gemaakt is. Zoals wij al eerder schreven, gaat de Vlaamse Belastingdienst hier voorbij aan het feit dat niet enkel de afkoopwaarde over wordt gedragen, maar wel de gehele verzekeringsprestatie. Hierdoor is dit beding niet meer ten voordele van een derde, maar wel een beding ten opzichte van zichzelf (het kind aan het kind). Doordat het economisch gezien wel nog over dezelfde som geld gaat, is er dus sprake van dubbele belasting.

In het ingediende decreet wordt het bovenstaande bijgestuurd. Er wordt bepaald dat de geschonken waarde, waarover schenkbelasting is geheven, niet meer belastbaar is in de erfbelasting. Enkel de overige waarden en sommen, zoals bijvoorbeeld de meerwaarde die de levensverzekering nog heeft opgebracht, vallen nog onder de erfbelasting. Hiermee wordt deels tegemoet gekomen aan de kritiek van de rechtsleer die de dubbele belasting fel bekritiseerd heeft. Een bedenking is wel nog dat de meerwaarde van bijvoorbeeld een geschonken geldsom, na het overlijden van de schenker, niet belast wordt. Ook de Raad van State heeft nog enkele bedenkingen bij deze bepaling, zodat het niet zeker is dat de belasting van de meerwaarde wel de eindfase van het decreet zal halen.

Gezien het decreet nog moet worden gestemd in het Vlaams Parlement, ligt de inwerkingtreding nog niet vast. Toe te juichen is wel dat er een decretale regeling komt dat een betwist en bijgevolg onzeker administratief standpunt vervangt. De rechtszekerheid kan hier alleen maar bij gebaat zijn.