Nieuw overbruggingsrecht en Vlaams Beschermingsmechanisme

31 mei Nieuw overbruggingsrecht en Vlaams Beschermingsmechanisme

 

 
Nieuwsbrief
Beste klant,

Een nieuw jaar is ingezet. Ook voor de Coronasteunmaatregelen is dit een nieuwe periode.

In deze nieuwsbrief gaan we dieper in op het overbruggingsrecht en het Vlaams beschermingsmechanisme begin 2021.

 

 

OVERBRUGGINGSRECHT

Er komt in 2021 nieuw overbruggingsrecht voor:

–       Crisis-overbruggingsrecht bij gedwongen sluiting (deze gaat pas in als het dubbel crisis-overbruggingsrecht gedwongen sluiting wordt stopgezet)

–       Crisis-overbruggingsrecht bij omzetdaling

–       Crisis-overbruggingsrecht  bij quarantaine

–       Crisis-overbruggingsrecht  bij kinderopvang

In 2021 wordt ook het klassiek overbruggingsrecht versoepeld.

Tenslotte werd het dubbel crisis-overbruggingsrecht gedwongen sluiting uit 2020 verlengd tot de periodes januari en februari 2021. Mogelijkerwijs zal deze nogmaals verlengd worden als de maatregelen niet versoepelen.

 

 

Eerst enkele algemene aandachtspunten:

–       Men kan voor één en dezelfde periode maar één soort overbruggingsrecht aanvragen.

–       Anderzijds kan men voor verschillende perioden telkens voor verschillende soorten overbruggingsrecht in aanmerking komen. Het is dus belangrijk wanneer een type overbruggingsrecht niet meer van toepassing is, om de andere vormen te bekijken.

–       In principe bedraagt de aanvraagtermijn twee kwartalen na het kwartaal van de feiten.
M.a.w. tot 30 maart 2021 kan u nog aanvragen voor de periodes vanaf 1 juli 2020,
tot 30 juni 2021 kan u nog aanvragen voor de periodes vanaf 1 oktober 2020
tot 30 september 2021 kan u aanvragen voor de periodes vanaf 1 januari 2021.

–       Er is één uitzondering op deze aanvraagtermijn voor het versoepelde klassieke overbruggingsrecht voor de periode 1 april 2020 tot 31 december 2020 dat u telkens tot 4 kwartalen na de feiten i.p.v. 2 kwartalen na de feiten kan aanvragen. M.a.w. deze kan u nu nog aanvragen voor de periode vanaf 1 april 2020.

–       Overbruggingsrechten worden aangevraagd via uw sociaal verzekeringsfonds.

 

 

1.    De oude vormen van overbruggingsrecht, waarop nog steeds een beroep kan worden gedaan.

Uiterste aanvraagdatum: Tot 31 maart 2021 Tot 30 juni 2021
Crisis overbruggingsrecht vrijwillige sluiting Juli – augustus 2020 nvt
Relance overbruggingsrecht Juli – september 2020 Oktober – december 2020
Crisis overbruggingsrecht gedwongen sluiting Juli – september 2020 Oktober – december 2020
Overbruggingsrecht quarantaine/kinderopvang Juli – september 2020 Oktober – december 2020

 

 

2      De nieuwe vormen van overbruggingsrecht vanaf 2021.

 

A.    Dubbel crisis-overbruggingsrecht (januari en februari 2021)

Deze vorm is niet nieuw maar een verlenging van de bestaande regeling uit 2020.

U kan in de volgende situaties een beroep doen op het dubbel corona-overbruggingsrecht in januari en februari 2021:

–       Wie zijn activiteit verplicht volledig (met uitzondering van de toegestane take-away in de horeca, de toegestane click and collect voor de niet-essentiële handelszaken en het vervroegd sluitingsuur voor de nachtwinkels) moet sluiten. Er is geen minimumduur van onderbreking.

–       U moet niet sluiten door de overheid maar uw zelfstandige activiteit is hoofdzakelijk afhankelijk van een zelfstandige activiteit die is vermeld in het vorige punt. Enkel op voorwaarde dat u alle zelfstandige activiteit volledig onderbreekt tijdens de periode van gedwongen onderbreking door de sluitingsmaatregelen van de overheid.

Als u eenzelfde zelfstandige activiteit uitoefent in verschillende ondernemingen, dan moet de zelfstandige activiteit in alle ondernemingen worden onderbroken omwille van het coronavirus.

Als u verschillende zelfstandige activiteiten uitoefent, dan moeten de voorwaarden vervuld zijn voor elk van die activiteiten.

Afhankelijke zelfstandigen met beperkte activiteit kunnen dit voor de periodes vanaf januari niet meer aanvragen.

Wie niet voldoet aan de voorwaarden, kan een beroep doen op de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht bij omzetdaling, als alle voorwaarden voor de toekenning van dat overbruggingsrecht vervuld zijn.(zie C)

De aanvraag moet voor elke maand afzonderlijk gebeuren.

De uitkering kan gecumuleerd worden met andere vervangingsinkomens maar het overbruggingsrecht wordt per maand verminderd met deze toekenningen.

Steunbedragen:

  Met gezinslast Zonder gezinslast
volledige dubbele uitkering € 3.228,20 € 2.583,38
halve dubbele uitkering € 1.614,10 € 1.291,69

 

Wanneer dit dubbel crisis overbruggingsrecht wordt opgeheven (in maart of later) zal men terugvallen op crisis-overbruggingsrecht bij gedwongen sluiting. (zie B)

 

 

B.    Crisis-overbruggingsrecht gedwongen sluiting (pijler 1) (vanaf maart 2021- of later)

U kan in de volgende situaties een beroep doen op het (enkel) corona-overbruggingsrecht in maart 2021:

–       Uw zelfstandige activiteit moet verplicht sluiten door de sluitingsmaatregelen opgelegd door de overheid. U komt niet (meer) in aanmerking als uw activiteiten hoofdzakelijk afhankelijk zijn van een rechtstreeks beoogde zelfstandige.

–       Door die sluitingsmaatregelen wordt u gedwongen uw zelfstandige activiteit volledig te onderbreken. U komt niet in aanmerking als u een gedeelte van uw activiteiten verderzet, ook niet als die verderzetting gebeurt onder de vorm van take-away of click and collect. Deze uitzonderingen vervallen. U kan ook geen andere activiteit als zelfstandige of werknemer voortzetten.

Er is geen minimumduur van onderbreking tijdens de kalendermaand vereist.

Steunbedragen:

    Met gezinslast Zonder gezinslast
volledige dubbele uitkering 15 dagen € 1.614,10 € 1.291,69
  < 15 dagen € 807,05 € 645,85
halve dubbele uitkering 15 dagen € 807,05 € 645,85
  < 15 dagen € 403,53 € 322,93

 

De 15 dagen moeten opeenvolgend zijn en worden per maand bekeken.

De aanvraag moet voor elke maand afzonderlijk gebeuren.

Deze uitkering kan gecumuleerd worden met andere vervangingsinkomens maar het overbruggingsrecht wordt per maand verminderd met deze toekenningen.

Wie niet voldoet aan die voorwaarden, kan een beroep doen op de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht bij omzetdaling, als alle voorwaarden voor de toekenning van dat overbruggingsrecht vervuld zijn.(zie C)

 

 

C.   Crisis-overbruggingsrecht omzetdaling (pijler 2)(januari – maart 2021; verlengbaar)

Dit overbruggingsrecht kan aangevraagd worden voor de maanden januari, februari en maart 2021 op voorwaarde dat:

–       U in de kalendermaand voorafgaand aan de kalendermaand waarvoor u de uitkering vraagt, een omzetdaling van minstens 40% kan aantonen, ten opzichte van dezelfde kalendermaand tijdens het refertejaar 2019.

Bij zelfstandigen die nog niet actief waren in de betrokken kalendermaand in 2019 of abnormaal lage omzetcijfers hadden omwille van overmacht in die kalendermaand, (bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid of moederschapsrust) kan er rekening worden gehouden met de eerstvolgende volledige kalendermaand

–       U moet duidelijk de link tussen het omzetverlies en de COVID-19-crisis motiveren:

Voorbeeld: wie een aanvraag indient voor de maand januari 2021, moet in december 2020 een omzetdaling van 40% hebben ten opzichte van de maand december 2019.

Steunbedragen

  Met gezinslast Zonder gezinslast
volledige uitkering € 1.614,10 € 1.291,69
gedeeltelijke uitkering € 807,05 € 645,85

 

De aanvraag moet voor elke maand afzonderlijk gebeuren.

Deze uitkering kan gecumuleerd worden met andere vervangingsinkomens maar het overbruggingsrecht wordt per maand verminderd met deze toekenningen.

Heeft u geen 40% omzetdaling, maar was u wel 7 opeenvolgende dagen gesloten, dan kan u nog recht hebben op het klassiek overbruggingsrecht. (zie F)

 

 

D.   Crisis-overbruggingsrecht bij quarantaine (pijler 3) ( januari – maart 2021; verlengbaar)

U komt in aanmerking als:

U in quarantaine wordt geplaatst en daardoor uw zelfstandige activiteit gedurende minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen daadwerkelijk en volledig moet onderbreken. Zelfstandigen die hun activiteit van thuis uit kunnen organiseren, komen niet in aanmerking voor die uitkering.

Die situatie van overmacht moet aangetoond worden aan de hand van een quarantaine-attest, op eigen naam, of ook een attest op naam van een persoon die op hetzelfde adres staat ingeschreven.

Wie wetens en willens afgereisd zijn naar een land of een gebied dat zich in een rode zone bevindt op het ogenblik van vertrek, komen niet in aanmerking voor die uitkering. Zij voldoen niet aan de voorwaarde dat het moet gaan om een situatie onafhankelijk van hun wil.

De onderbreking moet volledig zijn, geen activiteit toegelaten.

De 7 dagen onderbreking hoeft niet in één kalendermaand te liggen maar moet wel opeenvolgend zijn.

De uitkering kan gecumuleerd worden met andere vervangingsinkomens maar het overbruggingsrecht wordt per maand verminderd met deze toekenningen.

 

Steunbedragen

  Met gezinslast Zonder gezinslast
volledige uitkering   >27 dagen € 1.614,10 € 1.291,69
halve uitkering         >27 dagen € 807,05 € 645,85
volledige uitkering   21 tot 27 dagen € 1.210,58 € 968,77
halve uitkering        21 tot 27 dagen € 605,92 € 484,39
volledige uitkering  14 tot 20 dagen € 807,05 € 645,84
halve uitkering        14 tot 20 dagen € 403,53 € 322,92
volledige uitkering   7 tot 13 dagen € 403,53 € 322,92
halve uitkering         7 tot 13 dagen € 201,77 € 161,46

 

 

E.    Crisis-overbruggingsrecht bij kinderopvang (pijler 3) (vanaf januari 2021)

U komt in aanmerking als:

U uw zelfstandige activiteit gedurende minstens 7 kalenderdagen tijdens een kalendermaand, volledig moet onderbreken omdat u moet instaan voor de zorg voor uw kind(eren) jonger dan 18 jaar in volgende omstandigheden:

1)    het kind zich in quarantaine of isolatie bevindt;

2)    de school of kinderopvang is gesloten als gevolg van corona beperkende maatregelen;

3)    het kind verplicht lessen op afstand moet volgen als gevolg van corona beperkende maatregelen;

U uw zelfstandige activiteit gedurende minstens 7 kalenderdagen tijdens een kalendermaand, volledig moet onderbreken omdat u moet instaan voor de zorg van een gehandicapt kind ten laste, ongeacht de leeftijd van dat kind, omdat het kind niet naar een centrum voor opvang van gehandicapte personen kan gaan, omdat dit centrum wordt gesloten of bij de tijdelijke stopzetting van de intramurale of extramurale dienstverlening of behandeling georganiseerd of erkend door de Gemeenschappen als gevolg van corona beperkende maatregelen.

U komt niet in aanmerking als u uw zelfstandige activiteit van thuis uit kan organiseren.

U moet die onderbreking omstandig motiveren in uw aanvraag.

De 7 dagen onderbreking hoeft niet opeenvolgend te zijn maar moet wel in één kalendermaand liggen. Schoolvakanties tellen niet mee voor kinderen jonger dan 18 jaar.

De onderbreking moet volledig zijn, geen activiteit toegelaten.

De uitkering kan gecumuleerd worden met andere vervangingsinkomens maar het overbruggingsrecht wordt per maand verminderd met deze toekenningen.

Het steunbedrag is hetzelfde als deze voor Crisis-overbruggingsrecht bij quarantaine (zie D)

 

Voorbeeld: Voor quarantaine en kinderopvang gelden voor de verschillende perioden deze overbruggingsrechten:

Maart – augustus 2020: Overbruggingsrecht vrijwillige onderbreking

September – december 2020: klassiek overbruggingsrecht

Januari – maart 2021: nieuw Crisis-overbruggingsrecht bij quarantaine of kinderopvang.

 

 

F.    Versoepeling klassiek overbruggingsrecht

Op het klassiek overbruggingsrecht (dat al bestond voor de Corona uitbraak) kan u beroep doen wanneer u door externe omstandigheden minstens één kalendermaand lang of definitief uw activiteit moet stopzetten.

Bij gedwongen onderbreking door brand, natuurramp, allergie, beschadiging, beslissing of gebeurtenis met economische impact (waaronder Corona) volstaat een onderbreking van minimum 7 dagen opeenvolgend, maar niet noodzakelijk in dezelfde kalendermaand.

De duur van het overbruggingsrecht is verbonden aan de lengte van uw loopbaan als zelfstandige (aantal kwartalen waarvoor sociale bijdragen zijn betaald die pensioenrechten openen) en bedraagt maximum 12 maanden per keer en over de volledige loopbaan.

Heeft u meer dan 60 kwartalen sociale bijdragen betaald, dan wordt het maximum over de volledige loopbaan verdubbeld naar 24 maanden.

Dit overbruggingsrecht kan u normaalgezien niet cumuleren met een beroepsactiviteit of een vervangingsinkomen.

Dit overbruggingsrecht geldt enkel voor zelfstandigen in hoofdberoep (of meewerkende echtgenoot met maxi-statuut) die hun hoofdverblijfplaats in België hebben.

 

Voor de periode tussen 1 april 2020 en 31 maart 2021 zijn er versoepelingen:

Het cumulverbod is versoepeld zodat cumul met vervangingsinkomen mogelijk wordt, maar het overbruggingsrecht wordt per maand verminderd met deze toekenningen.

Er is ook gelijkstelling voor ziekteverzekering en pensioen (voor maximum 4 kwartalen niet betaalde bijdragen vanaf vierde kwartaal 2020 en voor pensioenen die ten vroegste ingaan vanaf 1 januari 2021, verdubbeld tot 8 kwartalen als u meer dan 60 kwartalen sociale bijdragen heeft betaald.)

De aanvraagtermijn is verlengd naar 4 kwartalen na de feiten. Hierdoor kan de aanvraag tot 30 juni 2021 ingediend worden voor de perioden vanaf 1 april 2020.

 

 

Steunbedragen

  Met gezinslast Zonder gezinslast
volledige uitkering   >27 dagen € 1.614,10 € 1.291,69
volledige uitkering   21 tot 27 dagen € 1.210,58 € 968,77
volledige uitkering  14 tot 20 dagen € 807,05 € 645,84
volledige uitkering   7 tot 13 dagen € 403,53 € 322,92

 

Voorbeeld van het toepasselijk overbruggingsrecht voor een restaurantuitbater die moest sluiten sinds 14 maart 2020 en 18 september 2020 besluit definitief te sluiten:

Eerst maakt hij aanspraak op het crisis overbruggingsrecht gedwongen sluiting, daarna op het relance overbruggingsrecht. Vanaf 18 september gaat hij dan over op het klassieke overbruggingsrecht.

 

 

 

VLAAMS BESCHERMINGMECHANISME

Er komt in 2021 een nieuwe steunmaatregel, de globalisatiepremie voor de zwaarst getroffen ondernemingen.

De regering heeft ook beslist om het Vlaams beschermingsmechanisme te verlengen tot februari 2021.

De aanvragen in het kader van het Vlaams beschermingsmechanisme gebeuren online via het e-loket voor ondernemers van Vlaio.

 

1.    De oude vormen van het Vlaams beschermingsmechanisme

 

A.    Wat kan u vandaag nog aanvragen?

Het eerste Vlaams beschermingsmechanisme voor periode augustus-september 2020 kan niet meer aangevraagd worden.

Het nieuw Vlaams beschermingsmechanisme voor periode oktober tot 15 november 2020 kan niet meer aangevraagd worden.

Het nieuw Vlaams beschermingsmechanisme 3 kan aangevraagd worden tot 15 februari 2021.

 

B.    Vlaams beschermingsmechanisme 3

Dit mechanisme geldt voor de periode van 16 november 2020 tot 31 december en voor ondernemingen met een omzetdaling van minstens 60%.

Wie deze periode verplicht gesloten is, hoeft de omzetdaling niet aan te tonen voor de sluitingsperiode. Uitzondering hierop zijn restauranthouders die in de referentieperiode in 2019 reeds meer dan 50% van hun omzet uit take away-activiteiten haalden.

De aanvraag gebeurt per onderneming (niet per vestiging of activiteit).

Oefent u binnen de onderneming activiteiten uit die onder de verplichte sluiting vallen alsook andere activiteiten? Haalde u op 16 november 2020 50% of meer van uw omzet uit de verplicht te sluiten vestiging/activiteit, dan kan u kiezen voor steun over de sluitingsperiode en hoeft u geen omzetdaling van minstens 60% aan te tonen.

 

Steunbedragen

De steun bedraagt 10% van de omzet exclusief btw tijdens dezelfde periode in 2019, begrensd tot een maximum bedrag. (5% voor zelfstandigen in bijberoep)

De meeste sectoren die gedwongen moesten sluiten, waren deze hele periode gesloten. Uitzondering zijn de musea en de zwembaden.

Maximumsteunbedragen:

  Sluitingsperiode 0 tot 9 werknemers 10 tot 49 werknemers 50 of meer werknemers minimumbedrag
De hele periode gedwongen gesloten 16/11/2020- 31/12/2020 € 11.250 € 22.500 € 60.000 € 1.000
Musea, zwembaden 16/11/2020-30/11/2020 € 3.750 € 7.500 € 20.000 € 350

 

Deze kan nog aangevraagd worden tot 15 februari 2021.

De uitkering wordt niet belast in de personen- of de vennootschapsbelasting.

 

 

2.    De nieuwe vormen van het Vlaams beschermingsmechanisme, goedgekeurd door de Vlaamse regering.

Deze moeten nog verder uitgewerkt worden en kunnen voorlopig nog niet aangevraagd worden.

 

A.    De globalisatiepremie

Dit voor ondernemingen die van 1 april tot 31 december 2020 minstens 70 of 90% omzetverlies hadden.

Zij kunnen rekenen op een steunpercentage van 10% van de omzet in dezelfde periode in 2019.

Van dat totale bedrag zullen de al uitbetaalde premies (hinder-, compensatie- en/of ondersteuningspremie en Vlaams beschermingsmechanisme) afgetrokken worden.

Het steunbedrag mag voor kleine ondernemingen niet meer dan 90% van de vaste kosten zijn, voor middelgrote en grote ondernemingen mag het steunbedrag niet meer dan 70% van de vaste kosten zijn.

Steunbedragen

Maximumsteunbedragen:

 

Aantal werknemers 70% omzetverlies 90% omzetverlies
5-19 € 30.000 € 50.000
20-49 € 100.000 € 250.000
50-199 € 500.000 € 1.000.000
200 en meer € 1.000.000 € 2.000.000

Ondernemingen met een omzet van meer dan 25 miljoen euro (exclusief btw) en met minstens 20 werknemers worden gelijkgesteld met de categorie van 200 werknemers en meer.

 

B.    Verlenging Vlaams beschermingsmechanisme tot eind februari 2021

Het Vlaams beschermingsmechanisme wordt verlengd tot eind februari 2021.

De steunmaatregel blijft dezelfde, namelijk 10% van de omzet in de referentieperiode. De steun zal voor respectievelijk januari en februari apart aangevraagd kunnen worden.

 

Ondernemingen die verplicht gesloten zijn, zullen voor die sluitingsperiode de aanvraag kunnen doen zonder omzetverlies te moeten aantonen. Wie niet verplicht gesloten is, maar wel meer dan 60% omzetverlies heeft, kan een aanvraag doen mits aantonen van omzetverlies.

 

De minimumsteun per maand is 600 euro, de maximumsteun per maand is afhankelijk van de grootte van de onderneming 7.500 euro, 15.000 euro of 40.000 euro.

 

Ook zelfstandigen in bijberoep kunnen onder voorwaarden een beroep doen op het Vlaams beschermingsmechanisme, voor hen wordt de steun gehalveerd.

 

Indien u nog vragen heeft hieromtrent, kan u hiervoor steeds bij ons terecht.

 

 

Van Coile & Partners – Accountants en belastingconsulenten – Boelenaar 1 – 9031 Drongen – T 09 216 66 55 – F 09 216 66 50     © 2008