Buitenlandse rekeningen meedelen aan het Centraal Aanspreekpunt “CAP”

02 juli 2015 Buitenlandse rekeningen meedelen aan het Centraal Aanspreekpunt “CAP”

Sinds enkele jaren is er de verplichting om het bestaan van buitenlandse bankrekeningen te melden in de Personenbelasting (PB). Recent kwam er een bijkomende verplichting om de buitenlandse bankrekeningen te melden aan het centraal aanspreekpunt (CAP). Het doel van deze bijkomende melding is dat de fiscus CAP kan consulteren als er aanwijzingen zijn van fiscale fraude, wanneer de belastingplichtige weigert om de informatie na een vraag om inlichtingen te communiceren, of wanneer de belastingplichtige gegevens verbergt voor de fiscus.

Welke rekeningen?

De buitenlandse rekeningen waarvan de belastingplichtige, zijn echtgeno(o)t(e), alsmede kinderen waarvan het inkomen bij de ouder(s) wordt toegevoegd, waarbij u tijdens het belastbaar tijdperk houder bent bij een in het buitenland gevestigde bank-, wissel-, krediet- of spaarinstelling, moeten worden gemeld bij het CAP.

Aanslagjaren 2012, 2013 en 2014: op uitnodiging

Indien u in de aangiften PB 2012, 2013 en/of 2014 heeft gemeld dat u een buitenlandse bankrekening heeft, dan zal u van de FOD Financiën binnenkort een uitnodiging krijgen om deze buitenlandse rekening aan te geven aan het CAP. Na ontvangst van deze uitnodiging hebt u twee maand de tijd om deze rekening te melden bij het CAP.

Aanslagjaar 2015 en verdere: spontaan melden

De buitenlandse rekeningen die tijdens het jaar 2014 hebben bestaan, moeten aan het CAP meegedeeld worden. Deze melding bij het CAP moet ten laatste gebeuren op het moment van indienen van de aangifte van de Personenbelasting.

Sanctie:

Wie deze verplichting niet naleeft, riskeert een administratieve boete van 50,00 EUR tot 1.250,00 EUR op te lopen.

Wat houdt deze melding in?

U moet elke buitenlandse bankrekening afzonderlijk identificeren:

  • rekeningnummer IBAN;
  • BIC-code van bankinstelling;
  • benaming instelling waar de rekening is geopend;
  • land waar rekening is geopend.

U moet eveneens de begin- en einddatum van de rekening aan het CAP meedelen. Indien u niet meldt dat u niet langer titularis bent van een rekening, neemt het CAP aan dat de rekening op uw naam blijft bestaan.

Hoe melden aan het CAP?

De melding kan elektronisch gebeuren via de website van de Nationale Bank van België.
De melding is ook schriftelijk mogelijk. In dat geval moet de belastingplichtige het standaardformulier gebruiken dat door de fiscus is opgesteld. U verzendt dan het ingevulde formulier naar het CAP.

Deze melding kan zowel door u als door ons (Van Coile & Partners) worden gedaan. Uw dossierverantwoordelijke is uiteraard ter uwer beschikking om u bij deze mededelingsplicht aan het CAP bijkomend te informeren en bij te staan.