Buitenlandse huurwaarde

23 maart 2012 Buitenlandse huurwaarde

Indien u onroerende goed in het buitenland heeft , dan moet u dat vermelden in uw Belgische belastingsaangifte. Bij het belasten van inkomsten uit buitenlandse onroerende goederen kan niet van een KI worden uitgegaan, aangezien alleen de op Belgische grondgebied gelegen goederen daarover beschikken. Daarom vraagt de administratie de ‘bruto huur’ ervan op te geven, of als het goed niet verhuurd is, de ‘bruto huurwaarde’.

De bruto huur wordt op analoge wijze bepaald als voor in België gelegen onroerende goederen.
De bruto huurwaarde is de gemiddelde jaarlijkse huuropbrengst die u zou kunnen krijgen als u het goed zou verhuren gedurende het belastbaar tijdperk volgens de gebruiken van het land en de ligging van de goederen.
De aan te geven bruto huur of bruto huurwaarde mag worden verminderd met de buitenlandse belasting die werkelijk het inkomen van dat onroerend goed heeft bezwaard.

Indien het onroerend goed gelegen is in een land waarmee België een verdrag ter vermijding van dubbele belasting gesloten heeft, dan wordt u niet effectief op dat bedrag van de bruto huur of de bruto huurwaarde belast, maar wordt het wel bij uw overige inkomsten gevoegd, die daardoor in een hogere tariefschijf kunnen terechtkomen.