Verkoopsvoorwaarden
  1. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn onderhavige voorwaarden van toepassing
  2. In geval van annulatie van de opdracht door de opdrachtgever, is deze laatste een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd, gelijk aan 50% van de waarde van de nog uit te voeren prestaties, met een minimum van € 186,00.
  3. Het accountantskantoor draagt geen enkele aansprakelijkheid voor vergissingen, die het gevolg zijn van onjuiste, onvolledige of telefonisch doorgegeven onderrichtingen
  4. Protest tegen een ereloonnota wordt slechts in aanmerking genomen indien dit per aangetekende post gebeurt binnen de acht dagen na de datum van de ereloondata.
  5. De ereloonnota’s zijn betaalbaar binnen de 15 dagen na factuurdatum op de maatschappelijke zetel van het accountantskantoor
  6. In geval van laattijdige betaling is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd van 15% met een minimum van € 87,00.
  7. Het accountantskantoor heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten of stop te zetten in geval van wanbetaling van de ereloonnota.
  8. Enkel het Belgisch recht is van toepassing
  9. In geval van betwisting of invordering zijn uitsluitend de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van het accountantskantoor bevoegd.