Wet betreffende de Continuïteit van de Ondernemingen

19 maart 2015 Wet betreffende de Continuïteit van de Ondernemingen

De nieuwe WCO-wet (Wet betreffende de Continuïteit van de Ondernemingen) kent een belangrijke preventieve rol toe aan de cijferberoepen. Wanneer zij bij het uitvoeren van hun opdracht gewichtige en overeenstemmende feiten vaststellen die de continuïteit van de onderneming geheel of gedeeltelijk in gevaar kunnen brengen, moeten ze het bestuursorgaan van de onderneming daarvan inlichten.

De onderneming dient binnen één maand de nodige maatregelen te nemen om de continuïteit voor minstens 12 maanden te waarborgen. Doet de onderneming dit niet, dan kan de externe cijferberoeper de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel inlichten, zonder dat dit beschouwd wordt als een miskenning van het beroepsgeheim.

De wetgever wil vermijden dat WCO’s slecht aflopen omdat ze te laat werden aangevraagd. De opsporing van probleemsituaties wordt dus niet meer louter overgelaten aan de kamers voor handelsonderzoek. Deze kamers van handelsonderzoek maken deel uit van de Rechtbank van Koophandel. De wet bepaalt bovendien dat deze kamers voor handelsonderzoek bij de cijferberoepen inlichtingen mogen inwinnen over de aanbevelingen die de externe cijferberoeper aan de onderneming deed en over de maatregelen die de onderneming daarop nam, zodat de continuïteit gewaarborgd blijft. Ook in dit geval is de cijferberoeper bevrijd van zijn beroepsgeheim.