Update coronavirus – Overzicht steunmaatregelen voor bedrijven in moeilijkheden

13 aug Update coronavirus – Overzicht steunmaatregelen voor bedrijven in moeilijkheden

Beste klant,

De voorbije weken zijn er heel wat verstrengde maatregelen ingeroepen door de nieuwe regering in het kader van de nog steeds woedende coronacrisis.

Zo werd besloten om vanaf 19/10/2020 wederom alle cafés en restaurants te sluiten voor een periode van 4 weken, werd er een avondklok ingesteld en werden alle sociale contacten ingeperkt.

Uiteraard gaan deze nieuwe (exploitatie)beperkingen gepaard met nieuwe steunmaatregelen teneinde de economische impact ervan in te dijken.

Hieronder schetsen wij een overzicht van de belangrijkste maatregelen die op vandaag op tafel liggen voor de komende periode. Er zal uiteraard in de komende tijd nog gesleuteld worden aan de voorwaarden en verdere uitwerking, maar de grote krijtlijnen liggen reeds vast. De federale en gewestelijke steunmaatregelen die op tafel liggen, zijn bedoeld om de horeca te steunen.

Ook de oude steunmaatregelen, waar nog steeds een beroep op kan worden gedaan, worden ter opfrissing aangehaald.

 

 1. Het overbruggingsrecht

 

A. Het crisis-overbruggingsrecht

Ondernemingen die nog steeds gesloten zijn en voldoen aan de gekende voorwaarden, kunnen een beroep doen op het crisis-overbruggingsrecht ten bedrage van 1.291,69 euro per maand voor alleenstaanden of 1.614,10 euro per maand voor zelfstandigen met een gezinslast.

 

De voorwaarden zijn:

 • U bent:
  • Zelfstandige in hoofdberoep of meewerkend partner
  • Zelfstandige in bijberoep waarbij je minstens de minimumbijdrage betaalt van een zelfstandige in hoofdberoep (739,05 euro)
 • U dient uw onderneming verplicht te sluiten ten gevolge van de beslissing van de overheid;
 • U ontvangt geen ander vervangingsinkomen;

 

 

B. Het relance-overbruggingsrecht

Ondernemingen die tot en met 03/05/2020 of langer minstens één kalendermaand gesloten waren, kunnen een beroep doen op het relance-overbruggingsrecht voor de maanden juni tot en met december 2020, indien zij aan volgende voorwaarden voldoen:

 • De activiteiten werden hervat
 • Er wordt een omzetverlies geleden van minstens 10% in het tweede kwartaal van 2020 in vergelijking met hetzelfde kwartaal van 2019 (voor de maanden juni tot en met september) of in het derde kwartaal van 2020 in vergelijking met hetzelfde kwartaal van 2019 (voor de maand oktober tot en met december)

Voor de periode november tot en met december werd er nog geen wetgevend kader afgekondigd. Maar de eerste berichtgeving is duidelijk: het relance-overbruggingsrecht zal voor de maanden november tot en met december enkel kunnen worden aangevraagd door zelfstandigen uit de sectoren die getroffen zijn door de laatst genomen maatregelen. Mogelijks zal deze maatregel ook nog worden verlengd in 2021.

Deze uitkering kan evenwel niet worden gecombineerd met het gewone overbruggingsrecht, tijdelijk ouderschapsverlof voor zelfstandigen of een uitkering uitbetaald door het ziekenfonds (moederschapsuitkering, arbeidsongeschiktheidsuitkering,…).

Deze uitkering bedraagt 1.291,69 euro per maand als alleenstaande of 1.614,10 euro met gezinslast.

Zelfstandigen in bijberoep die een lagere bijdrage betalen dat de minimumbijdrage in hoofdberoep en gepensioneerde zelfstandigen, komen enkel in aanmerking voor het halve overbruggingsrecht.

 

C. Het overbruggingsrecht voor niet-gesloten ondernemingen

Elke zelfstandige die zijn activiteiten minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen onderbrak naar aanleiding van het coronavirus kon een beroep doen op deze uitkering.

Er diende evenwel een link te zijn met de maatregelen opgelegd door de overheid in het kader van de coronacrisis. Er moet worden aangetoond dat de onderbreking een onmiddellijk gevolg is van het coronavirus. Met andere woorden, de inactiviteit diende het gevolg te zijn van bijvoorbeeld een sterke daling van bestellingen of reserveringen door de coronacrisis of door onderbroken leveringen ten gevolge van deze crisis. Beperkingen door de regels van social distancing is onvoldoende.

Dit overbruggingsrecht kon worden aangevraagd voor de maanden maart tot en met augustus.

Vanaf september 2020 was een inactiviteit van 7 opeenvolgende kalenderdagen onvoldoende om recht te hebben op een uitkering. Dit overbruggingsrecht kan aldus niet meer worden aangevraagd voor de maanden vanaf september 2020.

 

D. Overbruggingsrecht bij quarantaine of gesloten klas, school of kinderopvang

Vanaf de maand september 2020 kunnen zelfstandigen – die niet verplicht hun activiteiten dienen stop te zetten – beroep doen op het overbruggingsrecht in de volgende gevallen (in geval ze voldoen aan de algemene voorwaarden van het klassieke overbruggingsrecht):

 • Zelfstandigen die in quarantaine moeten gaan en daardoor hun zelfstandige activiteit gedurende minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen daadwerkelijk en volledig moeten onderbreken (en hun activiteiten niet van thuis uit kunnen organiseren). Indien de quarantaine werd opgelegd ten gevolge van een niet-essentiële afreis naar een land of gebied dat zich in een rode zone bevond op het ogenblik van het vertrek, komt de zelfstandige niet in aanmerking voor het overbruggingsrecht.
 • Zelfstandigen die hun zelfstandige activiteit gedurende minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen volledig moeten onderbreken omdat zij moeten instaan voor de zorg voor hun kind(eren), doordat de klas in quarantaine moet of door de sluiting van de school of kinderopvang. Het moet wel gaan om kinderen van hoogstens 12 jaar. Dit kan niet worden gecumuleerd met de tijdelijke ouderschapsuitkering.

U dient minstens de afgelopen 4 kwartalen aangesloten te zijn als zelfstandige in hoofdberoep of als meewerkende partner en tijdens de afgelopen 16 kwartalen minstens 4 kwartalen effectief bijdragen te hebben betaald als zelfstandige in hoofdberoep of meewerkende partner.

Per periode van 7 opeenvolgende kalenderdagen onderbreking, bedraagt de uitkering 322,92 euro (zonder gezinslast) of 405,53 euro (met gezinslast).

 

E. De nieuwe regeling in het kader van de genomen maatregelen per 19/10/2020 – voor de horeca

Er werd gecommuniceerd dat het overbruggingsrecht voor zelfstandigen die hun deuren moeten sluiten zal worden verdubbeld. Dit wil zeggen dat een alleenstaande zelfstandige (die zijn deuren verplicht dient te sluiten) een kleine 2.600 euro per maand zal kunnen krijgen, en een zelfstandige met gezinslast zal beroep kunnen doen op ruim 3.200 euro per maand.

Het wetgevend initiatief dient hier wel nog op tafel te worden gelegd.

 

 1. Het Vlaams beschermingsmechanisme (7,5%)

Op 7 augustus 2020 heeft de Vlaamse regering beslist om bijkomende steunmaatregelen te voorzien voor bedrijven en zelfstandigen die in de periode tussen 01/08/2020 tot en met 30/09/2020 een omzetdaling kennen van minstens 60%.

Deze omzetdaling dient te worden vergeleken met dezelfde periode in 2019.

De reeds gekende toekenningsvoorwaarden voor de hinder- en compensatiepremie zijn ook hier van toepassing. U vindt deze hier nogmaals op een rijtje: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/vlaams-beschermingsmechanisme/wie-heeft-recht-op-het-vlaams

De steun die wordt voorzien wordt berekend in functie van de omzet en is geplafonneerd tot maximaal 15.000 euro.

Hier dient uiteraard te worden aangetoond dat het omzetverlies te wijten is aan exploitatiebeperkingen opgelegd door de overheid in het kader van de coronacrisis. Er dient een duidelijke link te zijn tussen het geleden omzetverlies en de maatregelen opgelegd door de overheid.

De steunbijdrage wordt berekend als volgt:

 • 7,5% van de omzet tijdens dezelfde periode vorig jaar
 • 3,75% voor:
  • Zelfstandigen in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen hebben tussen de 6.996,89 euro en 13.993,78 euro en geen betrekking uitoefent van 80% of meer als werknemer
  • Bedrijven die op heden minder openingsdagen tellen dan in de periode augustus tot en met september 2019.

Deze steunmaatregel kan nog worden aangevraagd tot en met 15 november 2020.

Dit kan via deze link: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/vlaams-beschermingsmechanisme/wat-is-het-vlaams-beschermingsmechanisme

 

 1. Het nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme

Eind vorige week communiceerde de Vlaamse Minister van Economie, Hilde Crevits, dat er een nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme in het leven zal worden geroepen.

Alle restaurants en cafés zullen voor de komende periode kunnen rekenen op een bedrag van 10% van de omzet in de gelijkaardige periode van vorig jaar. Zij zullen hiervoor geen omzetverlies dienen aan te tonen.

Ook andere ondernemingen zouden beroep kunnen doen op dit steunpakket, mits zij minstens 60% omzetverlies lijden in de periode tussen 01/10/2020 tot en met 15/11/2020 in vergelijking met een gelijkaardige periode vorig jaar.

De verdere uitwerking van dit beschermingsmechanisme zal in de komende tijd gebeuren. Er mag worden uitgegaan dat ook hier een directe link tussen de genomen maatregelen door de overheid en het geleden omzetverlies zal moeten worden aangetoond (behoudens voor de horeca).

De horeca zal mogelijks niet onder de voorwaarde van de omzetdaling vallen, daar zij vallen onder de nieuwe sluitingsmaatregelen.

 

 1. Winwinlening in het kader van de coronacrisis

Dit bestaand mechanisme werd versoepeld in het licht van de coronacrisis. Hieronder wordt de versoepelde regeling uitgelegd.

Vrienden en familie kunnen aan kmo’s (die voldoen aan de wettelijke definitie) een winwinlening verstrekken, waarbij de betrokken particulier hiervoor in ruil een jaarlijks voordeel van 2,5 % op het openstaand kapitaal zal verkrijgen via de belastingbrief. Indien de kredietnemer de kredietgever niet kan terugbetalen, kan de kredietgever 40% van het verschuldigde bedrag recupereren via een eenmalig belastingkrediet.

De kleine onderneming kan op deze manier via een achtergestelde lening extra kapitaal verwerven.

De kredietgever dient evenwel aan een aantal voorwaarden te voldoen:

 • Het moet een natuurlijk persoon zijn die deze lening afsluit buiten het kader van zijn handels- of beroepsactiviteiten;
 • De natuurlijk persoon dient in het Vlaams Gewest te wonen of aldaar gelokaliseerd zijn voor de personenbelasting;
 • De natuurlijk persoon mag geen werknemer zijn van de kmo
 • Als de kredietnemer een zelfstandige is, mag de kredietgever niet de echtgenoot of wettelijk samenwonende partner zijn van de kredietnemer
 • Als de kredietnemer een rechtspersoon is, kan de kredietgever, noch de echtgenoot of samenwonende partner van de kredietgever, benoemd zijn of optreden als bestuurder, zaakvoerder of een vergelijkbaar mandaat binnen die rechtspersoon
 • Als de kredietnemer een vennootschap is, kan de kredietgever, noch de echtgenoot of wettelijk samenwonende partner van de kredietgever, rechtstreeks of onrechtstreeks houder zijn van meer dan 5% van de aandelen of stemrechten van deze vennootschap of rechten of effecten waarvan de uitoefening, omwisseling of conversie de overschrijding van die 5% tot gevolg zou hebben.

Gedurende de looptijd van de winwinlening, mag de kredietgever geen kredietnemer zijn bij een andere winwinlening.

Een particulier kan tot 75.000 euro lenen aan een Vlaamse KMO gedurende een looptijd van 5 tot 10 jaar.

Een kmo kan tot een bedrag van 300.000 euro winwinleningen aangaan, met een maximum van 75.000 euro per kredietgever.

Het belastingvoordeel van 2,5% wordt verruimd tot een totale looptijd van maximum 10 jaar voor nieuwe contracten gesloten na 06/10/2020.

Het eenmalige belastingkrediet van 40% bij faling geldt voor winwinleningen afgesloten na 15/03/2020 tot uiterlijk 31/12/2021. Het Besluit van de Vlaamse Regering welke deze versoepeling in het leven roept, dient wel nog te worden gepubliceerd. In dit Besluit zal tevens een mogelijkheid tot verlenging van de looptijd en uitstel van betaling (maximum 2 jaar) met behoud van het fiscale voordeel worden voorzien voor leningen die voor 02/10/2020 werden geregistreerd.

Deze lening moet worden vastgesteld in een akte en aflossingstabel die beschikbaar zijn bij PMV/z-Waarborgen. De akte en aflossingstabel dient in drievoud te worden ondertekend, waarvan één binnen de 3 maanden na ondertekening moet worden bezorgd aan PMV/z-Waarborgen.

 

 1. Vriendenaandeel

Deze maatregel zal operationeel zijn bij publicatie van het wijzigingsdecreet dienaangaande. Op heden is de publicatie nog niet gebeurd.

Dit betreft een kapitaalparticipatie voor vrienden en familie binnen een kmo, waarbij een fiscaal voordeel wordt toegekend aan de investerende vrienden en/of familie.

Ook in het kader van deze maatregelen, zal je als particulier tot maximaal 75.000 euro kunnen investeren in een Vlaamse onderneming.
Deze steun is – net zoals de winwinlening – geplafonneerd tot 300.000 euro per onderneming via het vriendenaandeel en de winwinlening samen.

De kredietgever zal een fiscaal voordeel genieten van 2,5% gedurende 5 jaar.

Er dient een verslag te worden opgesteld over de uitgifteprijs van de aandelen door een bedrijfsrevisor of extern accountant.

De kmo mag evenwel in de 2 voorafgaande jaren en gedurende deze periode geen kapitaalverminderingen doorvoeren. Zij mag wel dividenden uitkeren voor zover er uitkeerbare winst is.

 

 1. Handelshuurlening

Huurders die ten gevolge van liquiditeitsproblemen moeilijkheden hebben om hun maandelijkse handelshuur te betalen, kunnen hiervoor een lening aanvragen waarbij de Vlaamse overheid maximaal 2 maanden huur zal voorschieten, op voorwaarde dat de verhuurder 1 of 2 maanden huur kwijtscheldt.

Dit betreft aldus een vrijwillige overeenkomst tussen de huurder en de verhuurder, waarbij de huurder een lening zal aangaan via PMV/z en de verhuurder (mits kwijtschelding van 1 of 2 maanden huur) zekerheid verkrijgt over de betaling van de volgende 2 maanden huur.

Deze lening heeft de vorm van een krediet op 2 jaar met een rente van 2% per jaar. De verschuldigde huur wordt rechtstreeks door PMV/z betaald aan de huurder.

Deze lening kan worden aangevraagd tot en met 01/12/2020.

 

 1. Corona-lening

 PMV voorziet – in het kader van de coronacrisis – een achtergestelde lening op 3 jaar van minimum 25.000 euro en maximum 2,8 miljoen euro (eventueel verhoogd tot 4,3 miljoen euro als er een bijkomende investeerder optreedt) voor zelfstandigen en kmo’s gevestigd in het Vlaams Gewest welke getroffen zijn door de coronacrisis.

Deze lening kan worden aangevraagd tot en met 15/11/2020.

 

 1. Uitbreiding Waarborgregeling door coronacrisis

 Ondernemingen en zelfstandigen die financiële problemen ondervinden door de coronacrisis kunnen voor bepaalde niet-bancaire schulden (tot 12 maanden oud) een overbruggingskrediet laten waarborgen door PMV/z. Ook voor bepaalde bancaire schulden en leasingcontracten kan er beroep gedaan worden op deze waarborgregeling.

Meer informatie vindt u op deze link: https://www.pmvz.eu/corona-uitbreiding.

 

 1. COVID-19 Waarborg (Gigarant)

In deze crisisperiode voorziet Gigarant in een aangepaste COVID-19 Waarborg voor kmo’s en grote ondernemingen voor 80% van hun financieringen.

De onderneming mag evenwel op 31/12/2019 geen onderneming in moeilijkheden zijn.

Het bedrag van de lening bedraagt minstens 1,5 miljoen euro voor een termijn van maximaal 6 jaar.

Het maximumbedrag van de gewaarborgde financiering is per onderneming verschillend en wordt bepaald conform Europese regelgeving.

U vindt hierover meer informatie op volgende link: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/waarborgregeling-boven-eu-15-miljoen#COVID-19-van-Gigarant

Let wel, de voornoemde leningen bij PMV kunnen slechts worden gecumuleerd met de eventueel ontvangen hinderpremie indien de lening het bedrag van 75.000 euro niet overschrijdt. In het andere geval, zal de hinderpremie dienen te worden terugbetaald.

 

Indien u nog vragen heeft hieromtrent, kan u hiervoor steeds bij ons terecht.