Update Coronavius: overzicht steunmaatregelen

03 apr Update Coronavius: overzicht steunmaatregelen

 

Update coronavirus – Overzicht steunmaatregelen voor bedrijven in moeilijkheden

Beste klant,

COVID-19 houdt ons land volledig in de ban. Zowel de federale overheid, de Vlaamse overheid als de gemeentelijke overheden slaan de handen in elkaar om diverse steunmaatregelen in het leven te roepen.

In deze nieuwsbrief willen we een duidelijk overzicht meegeven welke steunmaatregelen er op heden van kracht zijn wanneer u moeilijkheden ondervindt ten gevolge van de verspreiding van het coronavirus en onder welke voorwaarden.

 

1.    Fiscale steunmaatregelen

Wanneer u als onderneming (natuurlijke persoon of rechtspersoon) hinder ondervindt ingevolge de verspreiding van het coronavirus (Covid-19) en u dit kan aantonen (bijvoorbeeld een daling van het omzetcijfer, een aanzienlijke daling van bestellingen,…), kan u steunmaatregelen aanvragen aan de FOD Financiën.

Deze steunmaatregelen worden u aangeboden zodat uw onderneming financiële ademruimte heeft en u de financiële moeilijkheden ten gevolge van het coronavirus kan overbruggen.

Concreet, kan het volgende worden aangevraagd: een afbetalingsplan, de vrijstelling van nalatigheidsinteresten en de kwijtschelding van boeten wegens niet-betaling voor de volgende schulden:

–       Bedrijfsvoorheffing
–       Btw
–       Personenbelasting
–       Vennootschapsbelasting
–       Rechtspersonenbelasting

Deze steunmaatregelen dienen uiterlijk te worden aangevraagd tegen 30 juni 2020  bij het bevoegd Regionaal Invorderingscentrum.

Daarnaast zijn er ook bijkomende maatregelen genomen om extra financiële ademruimte te creëren:

–       De uiterste datum voor het indienen van de aangifte in de vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting en de belasting niet-inwoners vennootschappen wordt uitgesteld tot en met 30/04/2020. De bijkomende termijn geldt voor de aangiften met uiterste indieningsdatum van 16/03/200 tot en met 30/04/2020.

–       Uitstel voor het indienen van de periodieke btw-aangiften en de intracommunautaire opgaven:

Aangifte/opgaven over… Termijn verlengd tot…
Februari 2020 6 april 2020
Maart 2020 7 mei 2020
1ste kwartaal 2020 7 mei 2020

–       Voor het indienen van de jaarlijkse klantenlisting wordt de termijn verlengd tot 30/04/2020.

Indien u uw activiteit hebt stopgezet, wordt de termijn verlengd tot ten laatste op het einde van de 4de maand na het stopzetten van uw aan de btw onderworpen activiteit.

–       Automatisch uitstel van betaling van 2 maanden voor de btw en bedrijfsvoorheffing, zonder boetes of interesten.

Betaling voor Termijn verlengd tot
Maandaangifte BTW – februari 2020 20 mei 2020
Maandaangifte BTW – maart 2020 20 juni 2020
Kwartaal aangifte BTW – eerste kwartaal 2020 20 juni 2020
Maandaangifte bedrijfsvoorheffing – februari 2020 13 mei 2020
Maandaangifte bedrijfsvoorheffing – maart 2020 15 juni 2020
Kwartaalaangifte bedrijfsvoorheffing – 1ste kwartaal 2020 15 juni 2020

–       Tot slot, zal er tevens voor de personenbelasting en de vennootschapsbelasting een automatische verlenging van de termijn van 2 maanden worden toegekend. Deze maatregel geldt voor de afrekening van deze belastingen, aanslagjaar 2019, gevestigd vanaf 12 maart 2020.

 

2.    Maatregelen sociale bijdragen en RSZ

RSZ-bijdragen: Werkgevers die moeilijkheden ondervinden bij de betaling van hun sociale werkgeversbijdragen ten gevolge van de verspreiding van het coronavirus, kunnen bij de RSZ een minnelijk afbetalingsplan aanvragen voor de eerste twee kwartalen van 2020 die zij verschuldigd zijn.

Uitstel van betaling van sociale bijdragen: Ook zelfstandigen die getroffen worden door de gevolgen van het verspreiden van het coronavirus, kunnen een aanvraag indienen bij hun sociaal verzekeringsfonds teneinde een uitstel te verkrijgen voor de betaling van hun voorlopige sociale bijdragen van de eerste twee kwartalen van 2020.

Deze aanvraag dient te worden ingediend voor 15/06/2020. Indien u aldus recht denkt te hebben op deze steunmaatregelen, dient u ons zo snel mogelijk hiervan op de hoogte te stellen. U kan evenwel deze aanvraag niet indienen voor het eerste kwartaal van 2020 indien u deze reeds betaald had.

Vervolgens kan eventueel een vrijstelling of vermindering van sociale bijdragen worden aangevraagd (indien uw uitkering/beroepsinkomsten zouden dalen ten gevolge van de coronacrisis). Indien u hieromtrent vragen heeft, kan u steeds terecht bij uw dossierverantwoordelijke.

Vermindering van voorlopige sociale bijdragen: Tevens kan u als zelfstandige die moeilijkheden ondervindt ten gevolge van de verspreiding van het coronavirus, vermindering aanvragen voor de voorlopige sociale bijdragen van het jaar 2020, indien uw beroepsinkomsten lager ligt dan volgende wettelijke drempels:

Inkomensdrempels in hoofdberoep Kwartaalbijdrage
< € 13.993,78 € 739,05
< € 17.631,06 € 931,15
< € 22.213,74 € 1.173,18
< € 27.987,56 € 1.478,11
< € 39.580,39 € 2.090,36
< € 55975,11 € 2.956,22

Vrijstelling van bijdragen: Tot slot is er ook een mogelijkheid om een vrijstelling van bijdragen te vragen, indien u totaal niet in staat bent om uw sociale bijdragen te betalen ingevolge het verspreiden van het coronavirus.

 

3.    Tijdelijke werkloosheid

Een werknemer die ten gevolge van de coronacrisis haar werknemers tijdelijk niet te werk kan stellen, kan tijdelijke werkloosheid aanvragen.

De tijdelijke werkloosheid wegens overmacht wordt verlengd met 3 maanden, tot 30 juni 2020.

Met andere woorden, de procedure voor een tijdelijke werkloosheid wegens overmacht werd reeds versoepeld.

Er werd besloten dat iedere vorm van tijdelijke werkloosheid wegens het coronavirus onder het stelsel van overmacht valt. Het onderscheid tussen economische werkloosheid en overmacht vervalt.

Alle aanvragen voor tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen worden automatisch geherkwalificeerd.

Tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht wordt ook aanvaard voor diegene die samenwonen met een coronapatiënt en daardoor niet in staat zijn om te gaan werken. Geneesheren mogen in dit geval een specifiek afwezigheidsattest uitschrijven.

 

4.    Overbruggingsrecht voor zelfstandigen (vervangingsinkomen)

Zelfstandigen in hoofdberoep die hun activiteit tijdelijk zullen moeten stopzetten ten gevolge van economische moeilijkheden door de verspreiding van het coronavirus, kunnen – onder bepaalde voorwaarden – tot 12 maanden lang een financiële uitkering ontvangen.

Het betreft een bedrag van 1.291,69 euro per maand (zonder gezinslast of 1.614,10 euro per maand (met gezinslast).

De toekenning van de uitkering zal geenszins een negatief gevolg hebben op uw pensioenrechten.

De toekenningsvoorwaarden zijn de volgende:

–       je bent jonger dan 65 jaar en kan geen aanspraak maken op een vervangingsinkomen (werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, pensioen …);
–       je was zelfstandige in hoofdberoep, helper of meewerkende echtgenoot (maxistatuut) in het kwartaal waarin het feit zich voordeed en minstens de drie daaraan voorafgaande kwartalen;
–       je hebt geen enkele beroepsactiviteit meer;
–       in het kwartaal waarin het feit zich voordeed en de drie daaraan voorafgaande kwartalen was er sociale bijdrage verschuldigd;
–       je hebt minstens 4 kwartaalbijdragen betaald in de loop van de voorafgaande 16 kwartalen;

Om recht te hebben op het overbruggingsrecht dient u uw bezoldiging als bedrijfsleider en voordeel alle aard niet stop te zetten.

Voor de zelfstandigen wiens zaak niet verplicht werd stopgezet door de federale overheid of niet in de bouwsector actief zijn, is evenwel belangrijk dat er gedurende minstens 7 dagen géén activiteiten meer worden uitgeoefend. Hierop zijn evenwel enkele uitzonderingen:

–       Kleine taken, die erop gericht zijn het voortbestaan van de activiteit te verzekeren, mogen worden uitgevoerd. (bijvoorbeeld het beantwoorden van correspondentie of het tussenkomen voor dringende (para)medische gevallen (in geval van de zorg- of medische sector))

–       Bedrijven die rechtstreeks door de overheid worden verplicht om gedeeltelijk of volledig te sluiten komen in elk geval in aanmerking voor het overbruggingsrecht, ook als zij nog gedeeltelijk voortwerken. Zoals bijvoorbeeld het voorzien van afhaalmaaltijden en kapperszaken, een garagist die nog spoedherstellingen uitvoert, een kledingzaak die nog verkoopt via haar webshop,…

Vanaf heden kan deze aanvraag ook gebeuren door uw accountant.

Dit overbruggingsrecht kan evenwel niet worden aangevraagd voor zelfstandigen in bijberoep, gepensioneerden, student-zelfstandigen en zelfstandigen met gelijkstelling bijberoep.

Deze uitkering kan niet worden gecombineerd met andere uitkeringen (zoals werkloosheidsuitkering of arbeidsongeschiktheidsuitkering).

Het kan wel worden gecombineerd met de Vlaamse Hinderpremie.

 

5.    Overbruggingsrecht voor zelfstandigen in bijberoep

 Vanaf heden kan een zelfstandige in bijberoep en een actief gepensioneerd zelfstandige nu ook beroep doen op halve uitkeringen van het overbruggingsrecht.

Voor de maanden maart en april kunnen zelfstandigen in bijberoep of actief gepensioneerde zelfstandigen nu ook een financiële uitkering genieten van maximaal 645,85 euro per maand (zonder gezinslast) of 807,05 euro per maand (met gezinslast), doch op voorwaarde dat zij voorlopige sociale bijdragen betalen op een referte-inkomen van meer dan 6.996,89 euro.

Het overbruggingsrecht kan in sommige gevallen worden gecumuleerd met bijvoorbeeld een tijdelijke werkloosheidsuitkering en in bepaalde gevallen ook met een pensioen. De cumul van het vervangingsinkomen en de halve uitkering mag nooit meer bedragen dan maximum 1.614,10 euro.

Het overbruggingsrecht zal bij een cumul worden verminderd zodat het maximale grensbedrag niet wordt overschreden.

 

6.    Flexibiliteit bij de uitvoering van federale overheidsdiensten

Voor alle federale overheidsopdrachten die vertraging oplopen of waarbij de niet-uitvoering ervan te wijten is aan de gevolgen van het coronavirus, zal de federale staat geen boetes of sancties opleggen aan de betrokken bedrijven of zelfstandigen.

Indien u denkt op één of meerdere van deze maatregelen recht te hebben, neem zeker contact met ons op. Wij zullen elk dossier afzonderlijk bekijken en evalueren zodat de juiste steunmaatregelen worden aangevraagd.

 

7.    Premies voor bedrijven die verplicht moeten sluiten

Vandaag heeft de Vlaamse Regering tevens beslist om een forfaitair bedrag uit te reiken naar ondernemingen en zelfstandigen die de deuren verplicht moeten sluiten ingevolge de federale richtlijnen.

Cafés en restaurants die verplicht moeten sluiten, wordt een bedrag van 4.000 euro voorzien. Indien de sluitingsmaatregelen langer zouden duren dan de voorziene 21 dagen, zal de premie verder oplopen. In dat geval zou er een vergoeding van 160 euro per dag worden toegekend.

Deze premie zal binnenkort kunnen worden aangevraagd.

Alhier vindt u een overzicht van de handelszaken en winkels die verplicht moeten sluiten.

https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-het-coronavirus/welke

 

Op onderstaande link vindt u alle FAQ.

https://vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-hinderpremie/veelgestelde-vragen-over-de-corona-hinderpremie

Aldaar kon u tot voor kort ook uw e-mailadres nalaten om een update te ontvangen omtrent de aanvraagprocedure. De personen die hun e-mailadres hebben achtergelaten, hebben reeds een link ontvangen om de aanvraag te starten.

 

Indien u dit niet heeft gedaan, zal u vanaf vrijdag 27/03/2020 toegang krijgen tot de tool om de hinderpremie aan te vragen via deze link: www.vlaio.be/coronahinderpremie

Deze link zal actief zijn tot en met 5 mei 2020.

 

De aanvraag wordt ingediend via 4 doorloopschermen waarbij u onderstaande informatie bij de hand moet hebben:

–       Je kan inloggen via uw elektronische identiteitskaart of de app Itsme.
–       uw actief Belgisch rekeningnummer waarop de premie mag worden betaald.
–       Uw gewone openingsdagen  (zoals van toepassing voor de coronavirusmaatregelen)
–       Uw rechtsvorm (BV, NV,…)
–       Indien u een eenmanszaak heeft of zelfstandige bent: in hoofdberoep of in bijberoep.
–       In geval u zelfstandige in bijberoep bent: hoeveel sociale bijdragen u betaalt
–       De link van uw website

Indien er iets niet duidelijk is, kunnen wij u steeds helpen van op afstand via team viewer.

 

8.    Versoepeling termijnen VLAIO-Subsidies

 Het betreft volgende subsidies: Baekeland-mandaten, ecologiepremie+, subsidies voor coöperatief vraaggedreven onderzoek (ICON), innovatiemandaten, onderzoeksproject, ontwikkelingsproject, strategische ecologiesteun, strategische transformatiesteun en thematische ICON-projecten.

De begunstigden van deze subsidies, welke ten gevolge van de crisis moeilijkheden ondervinden om de termijnen na te komen die voorzien zijn bij één van de voornoemde subsidies, kunnen met het agentschap in overleg gaan over de mogelijkheid tot verlenging van deze termijnen.

 

9.    Uitbreiding waarborgregeling – crisiswaarborg

 De Vlaamse regering heeft besloten om tot eind van het jaar 2020 de bestaande waarborgregeling bij PMV/z uit te breiden voor de financiering van schulden tot 12 maand.

Met andere woorden, ondernemingen en zelfstandigen kunnen in deze crisisperiode ook voor bestaande niet-bancaire leveranciersschulden tot 12 maanden oud, een overbruggingskrediet laten waarborgen door PMV/z

Ondernemingen kunnen hun financieringsovereenkomsten laten waarborgen door de Vlaamse Overheid in ruil voor een eenmalige premie van 0,25% van het totaalbedrag.

Deze steun kan worden gevraagd bij de bank of leasingmaatschappij.  Men zal wel moeten aantonen dat de financieringsbehoefte is ontstaan als gevolg van de coronacrisis.

Vraag raad bij uw dossierverantwoordelijke.

 

10.  Uitstel betaling onroerende voorheffing

Verder werd er tevens beslist om de aanslagbiljetten voor de onroerende voorheffing voor bedrijven later te versturen, om zo een liquiditeitsprobleem bij bedrijven te voorkomen.

Deze belastingen zullen pas worden geïnd in het najaar, in plaats van in het voorjaar. De aanslagbiljetten zullen pas verstuurd worden vanaf september.

 

11.  Aanmoedigingspremie voor werknemers

Er wordt een premie uitgereikt voor werknemers bij bedrijven in moeilijkheden. Deze premie wordt uitgereikt aan werknemers die tewerkgesteld zijn bij bedrijven die te maken krijgen met een dalende productie, dalende omzet of dalende bestellingen als gevolg van de coronacrisis. Deze premie bedraagt tussen de 68 en 172 euro per maand.

Er is wel een voorwaarde aan verbonden: er dient een productievermindering van minstens 20% te worden aangetoond.

Hieromtrent zal er nog meer informatie worden meegegeven.

 

12.  Betalingsuitstel voor kredieten

Deze maatregel gaat in vanaf 01/04/2020 tot eind oktober. De banken geven een uitstel van betaling voor hypothecaire en ondernemingskredieten.

Het uitstel bedraagt maximaal 6 maanden.

Het uitstel kan worden aangevraagd tot en met 30/04/2020. Alle aanvragen na 30/04/2020 zullen evenwel worden toegestaan, maar slechts tot 31/10/2020.

De interesten worden niet kwijtgescholden en blijven verschuldigd. De banken verbinden zich ertoe om de gebruikelijke dossier- of administratiekosten niet aan te rekenen bij dit uitstel.

Er moet wel worden aangetoond dat de zaak of zelfstandige activiteit werd stopgezet ten gevolge van de coronacrisis.

Er mag bovendien (slechts) een spaarbuffer aanwezig zijn van maximaal 25.000 euro, uitgezonderd het pensioensparen.

Bespreek best even met uw dossierverantwoordelijke alvorens deze aanvraag in te dienen.

 

13.  Compensatiepremie voor Vlaamse bedrijven die open blijven

Vlaamse bedrijven die niet verplicht moeten sluiten, maar minstens 60% van hun omzet verloren zagen gaan, zullen aanspraak kunnen maken op een eenmalige forfaitaire premie van 3.000 euro (of 1.500 euro).

Voor wie?

Het recht op de compensatiepremie bestaat voor ondernemingen die onder één van volgende categorieën vallen:

–       Categorie 1: de eventsector en de andere ondernemingen die indirect door de sluitingen en afgelastingen ten gevolge van de coronavirusmaatregelen worden getroffen en dit op basis van de lijst van NACE-codes;

–       Categorie 2: de (para)medische beroepen en technische controle die ten gevolge van de coronavirusmaatregelen alleen nog dringende interventies mogen doen, en dit op basis van de lijst van NACE-codes;

–       Categorie 3: de dienstenleveranciers die ten gevolge van de coronavirusmaatregelen alleen nog dringende interventies mogen doen of waarbij bepaalde werklocaties worden afgesloten, en dit op basis van de lijst van NACE-codes;

–       Categorie 4: de ondernemingen die essentiële diensten leveren en dit op basis van de lijst van NACE-codes;

–       Categorie 5: de ondernemingen die substantiële exploitatiebeperkingen ondergaan ten gevolge van de toepassing van de coronavirusmaatregelen: de aanvragende onderneming moet het omzetverlies in de steunaanvraag omstandig toelichten en onderbouwen en dit zal achteraf ook gecontroleerd worden door het Agentschap Innoveren en Ondernemen. Deze categorie werkt niet op basis van de lijst van NACE-codes, en is dus een soort ‘catch all’-categorie.

U vindt de lijst van NACE-codes onderaan deze nieuwsbrief.

 

Daarnaast zijn er nog bijkomende voorwaarden, met name de onderneming moet:

–       Een actieve exploitatiezetel hebben in het Vlaamse Gewest
–       Actief zijn ingeschreven in de KBO voor 13 maart 2020
–       Als onderneming op eer verklaren dat je meer dan 60% omzetverlies ondervindt als gevolg van de coronamaatregelen (zie verder). Indien de onderneming onder één van de eerste 4 categorieën valt, volstaat die verklaring op eer. Indien de onderneming onder categorie 5 valt, moet de omzetdaling omstandig worden gemotiveerd bij de aanvraag.

Sommige ondernemingen zijn uitdrukkelijk uitgesloten van het recht op de compensatiepremie, met name:

–       Ondernemingen die zich in één van volgende situaties bevinden:

o   Ontbinding
o   Stopzetting
o   Faillissement
o   Vereffening

–       Onderneming met volgende NACE-codes als hoofdactiviteit

o   64.200: Holdings
o   68.203: Verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen;
o   70.100: Activiteiten van hoofdkantoren

–       Ondernemingen waarvan de zaakvoerder als bestuurder, vennoot of zaakvoerder verbonden is met een andere onderneming die de hinderpremie heeft ontvangen en waaraan zij zakelijke diensten verlenen.

 

Hoeveel bedraagt de premie?

Er wordt voor de betrokken ondernemingen en zelfstandigen een éénmalige premie voorzien.

–       Er wordt een bedrag van 3.000 euro voorzien voor:

o   Zelfstandigen in hoofdberoep of zelfstandige in bijberoep die door de hoogte van het inkomen sociale bijdragen betaalt als een zelfstandige in hoofdberoep;
o   Vennootschappen met minstens één FTE werkend vennoot of één FTE personeelslid

–       Er wordt een bedrag van 1.500 euro voorzien voor:

o   Zelfstandigen in bijberoep, actief gepensioneerden of een student zelfstandige die in 2019 een jaarlijks (netto belastbaar) inkomen hebben tussen 6.996,89 euro en 13.993,78 euro, minstens 60% van hun maandelijkse inkomsten verliezen of verplicht moeten sluiten en voor minder dan 80% zijn tewerkgesteld in hun hoofdberoep als werknemer
o   Zelfstandigen in bijberoep die verplicht moeten sluiten, die in 2019 een jaarlijks (netto belastbaar) inkomen hebben tussen de 6.996,89 euro en 13.993,78 euro en voor minder dan 80% tewerkgesteld zijn in hun hoofdberoep als werknemer. (Zij moeten geen omzetdaling van 60% kunnen aantonen.)

 

Meerdere vestigingen

Indien uw onderneming meerdere vestigingen of exploitatiezetels heeft, is er een maximum van 5 premies per onderneming voorzien. Voor elke vestiging moet er minstens één FTE zijn ingeschreven als loontrekkende.

 

Hoe wordt de omzetdaling berekend?

De omzetdaling van minstens 60% (exclusief BTW) wordt berekend op basis van de dagontvangsten, geleverde prestaties of de tijdregistratie in de periode van 14 maart tot en met 30 april 2020 in vergelijking met dezelfde periode van 2019. De omzetdaling dient het gevolg te zijn van verminderde prestaties ingevolge de exploitatiebeperkingen opgelegd door de Nationale veiligheidsraad. Zij mag niet het gevolg zijn van een uitgestelde facturatie.

Indien de onderneming nog niet was gestart in maart 2019, dient de omzetdaling te worden vergeleken met de verwachte omzet vermeld in het financieel plan.

Indien er sprake is van een abnormale lage omzet in 2019, mag er een vergelijking worden gemaakt met een andere referentieperiode. Er werd op heden nog niet bepaald welke periode dan mag worden gehanteerd als referentieperiode.

De omzetdaling dient te worden vastgesteld op basis van een verklaring op eer. Maar dient te worden aangetoond via dagontvangsten, geleverde prestaties en tijdregistratie bij een latere controle.

In het geval van een omzetdaling door substantiële exploitatiebeperkingen (categorie 5), moet de omzetdaling het gevolg zijn van de opgelegde verplichtingen, zoals deze van de social distancing van de werknemers waardoor de onderneming niet op volle kracht kan draaien. De omzetdaling kan eveneens te wijten zijn aan de verminderde afname van producten en diensten door professionele klanten omdat zij hun zaak moesten sluiten. Een loutere omzetdaling door verminderde vraag is een onvoldoende reden.

 

Cumul mogelijk met andere betalingen?

Er is geen cumul mogelijk met volgende bedragen:

–       De corona hinderpremie
–       De achtergestelde lening via PMV en Gigarantwaarborg
–       Sluitingspremie bij openbare werken

Hoe aanvragen?

Deze premie kan sinds 05/05/2020 worden aangevraagd via de onderstaande link: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-compensatiepremie

Via de roze knop “aanvragen” (rechts bovenaan) komt u opnieuw terecht in een online applicatie waarbij u dient in te loggen via uw identiteitskaart of de ItsMe applicatie.

De aanvraag op zich zou maximaal 6 minuten in beslag nemen.

 

Zoals u weet, dient u een omzetdaling van minstens 60% te hebben om recht te hebben op deze premie. U dient dit aan te tonen via een verklaring op eer in de betrokken aanvraagapplicatie.

De aanvraag dient te gebeuren voor 30/06/2020.

 

Lijst met NACE-codes

Categorie 1: de eventsector en de andere ondernemingen die indirect door de sluitingen en afgelastingen ten gevolge van de coronavirusmaatregelen worden getroffen:

 

Code Activiteit
45112 Handelsbemiddeling in auto’s en lichte bestelwagens (≤ 3,5 ton)
45192 Handelsbemiddeling in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton)
45310 Handelsbemiddeling en groothandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen
45401 Handelsbemiddeling en groothandel in motorfietsen en delen en toebehoren van motorfietsen
46110 Handelsbemiddeling in landbouwproducten, levende dieren en textielgrondstoffen en halffabrikaten
46130 Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen
46140 Handelsbemiddeling in machines, apparaten en werktuigen voor de industrie en in schepen en luchtvaartuigen
46150 Handelsbemiddeling in meubelen, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren
46160 Handelsbemiddeling in textiel, kleding, bont, schoeisel en lederwaren
46170 Handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen
46180 Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen
46190 Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment
49390 Overig personenvervoer te land, n.e.g.
56210 Catering
74201 Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen
74300 Vertalers en tolken
74901 Activiteiten van managers van artiesten, sportlui en overige bekende personaliteiten
77291 Verhuur en lease van machines, apparatuur en handgereedschap voor doe-het-zelvers
77293 Verhuur en lease van vaat- en glaswerk, keuken- en tafelgerei, elektrische huishoudapparaten en andere huishoudelijke benodigdheden
77294 Verhuur en lease van textiel, kleding, sieraden en schoeisel
77296 Verhuur en lease van bloemen en planten
77392 Verhuur en lease van tenten
77399 Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen
79120 Reisorganisatoren
79909 Overige reserveringsactiviteiten
90011 Beoefening van uitvoerende kunsten door zelfstandig werkende artiesten
90012 Beoefening van uitvoerende kunsten door artistieke ensembles
90021 Promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen
90022 Ontwerp en bouw van podia
90023 Gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken
90029 Overige ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten
90032 Ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten

 

 

Categorie 2:  de (para)medische beroepen en technische controle die ten gevolge van de coronavirusmaatregelen alleen nog dringende interventies mogen doen:

 

Code Activiteit
71201 Technische controle van motorvoertuigen
86230 Tandartspraktijken
86904 Activiteiten op het vlak van geestelijke gezondheidszorg, m.u.v.

psychiatrische ziekenhuizen en verzorgingstehuizen

86905 Ambulante revalidatieactiviteiten

 

 

Categorie 3: de dienstenleveranciers die ten gevolge van de coronavirusmaatregelen alleen nog dringende interventies mogen doen of waarbij bepaalde werklocaties worden afgesloten:

 

Code Activiteit
33110 Reparatie van producten van metaal
33120 Reparatie van machines
33130 Reparatie van elektronische en optische apparatuur
33140 Reparatie van elektrische apparatuur
33150 Reparatie en onderhoud van schepen
33160 Reparatie en onderhoud van lucht- en ruimtevaartuigen
33170 Reparatie en onderhoud van andere transportmiddelen
33190 Reparatie van andere apparatuur
43211 Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
43212 Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen
43221 Loodgieterswerk
43222 Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
43291 Isolatiewerkzaamheden
43299 Overige bouwinstallatie, n.e.g.
43310 Stukadoorswerk
43320 Schrijnwerk
43331 Plaatsen van vloer- en wandtegels
43332 Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout
43333 Plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen
43341 Schilderen van gebouwen
43343 Glaszetten
43993 Bouw van sierschouwen en open haarden
43996 Chapewerken
45201 Algemeen onderhoud en reparatie van auto’s en lichte bestelwagens (≤ 3,5 ton)
45202 Algemeen onderhoud en reparatie van overige motorvoertuigen (> 3,5 ton)
45203 Reparatie en montage van specifieke auto-onderdelen
45204 Carrosserieherstelling
45205 Bandenservicebedrijven
45209 Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen, n.e.g.
96095 Pensions voor huisdieren

 

Categorie 4: de ondernemingen die essentiële diensten leveren:

 

Code Activiteit
47210 Detailhandel in groenten en fruit in gespecialiseerde winkels
47241 Detailhandel in brood en banketbakkerswerk in gespecialiseerde winkels (koude bakkers)
47242 Detailhandel in chocolade en suikerwerk in gespecialiseerde winkels
47251 Detailhandel in wijnen en geestrijke dranken in gespecialiseerde winkels
47252 Detailhandel in dranken in gespecialiseerde winkels, algemeen assortiment
47260 Detailhandel in tabaksproducten in gespecialiseerde winkels
47291 Detailhandel in zuivelproducten en eieren in gespecialiseerde winkels
47299 Overige detailhandel in voedingsmiddelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g.
47620 Detailhandel in kranten en kantoorbehoeften in gespecialiseerde  winkels

 

14.  Voorafbetalingen belastingen

Eind vorige week werd er beslist door de regering beslist om de percentages van de voordelen van de voorafbetaling van zowel de derde en de vierde vervaldag (zijnde 10/10/2020 en 20/12/2020) te verhogen.

Deze steunmaatregel zorgt ervoor dat het uitstellen van de voorafbetalingen minder nadelig zal zijn.

Deze steunmaatregel is evenwel enkel bedoeld voor bedrijven en zelfstandigen met liquiditeitsproblemen. Zij kunnen beroep doen op volgende percentages in het derde en het vierde kwartaal:

 

Personenbelasting Vennootschapsbelasting (geen dividenduitkering) Vennootschapsbelasting (wel dividenduitkering)
VA1 3% 9% 9%
VA2 2,5% 7,5% 7,5%
VA3 2,25% 6,75% 6%
VA4 1,75% 5,25% 4,5%

Deze percentages zijn hoger in het derde en vierde kwartaal, tenzij er sprake is van een dividenduitkering.

Bij vragen kan u steeds terecht bij onze virtuele assistent op www.vancoile.be of bij uw dossierverantwoordelijke.

 

Maatregelen horeca

Restaurants die willen overschakelen naar een afhaalrestaurant, kunnen via deze link zich registreren.

https://steundehoreca.be/hoe-werkt-het/

Zoals hierboven reeds aangehaald, werd besloten dat het aanbieden van take-away maaltijden en bezorging het aanvragen van de hinderpremie niet in de weg staat.

 

Welke maatregelen nemen wij?

Klantenbezoeken kunnen nog steeds doorgaan op ons kantoor, indien gewenst kunnen deze uiteraard ook op afstand worden georganiseerd. Onze IT-verantwoordelijke kan u begeleiden in het digitaal vergaderen, ook met uw eigen klanten, leveranciers en medewerkers.

Tot slot, wensen wij u mee te delen dat het raadzaam is om een overzicht bij te houden van alle maatregelen die u getroffen heeft of gevolgen die u en/of uw onderneming heeft moeten ondergaan ten gevolge van deze crisis. Bijvoorbeeld: een daling in omzet sinds de invoering van de maatregelen (maak een vergelijking met de omzet vorig jaar), een stijging in de kosten of kosten verbonden aan het invoeren van maatregelen op de werkvloer, kosten verbonden aan ziekte of afwezigheden van personeel,…

Probeer dit overzicht bovendien te voorzien van het nodige cijfermateriaal. Deze bewijsstukken zullen mogelijks noodzakelijk zijn bij het aanvragen van de steunmaatregelen of nog later bij eventuele controles.

 

Wij houden uiteraard alle informatie in de gaten en volgen de ontwikkelingen op de voet. Indien er nieuwe maatregelen in het leven worden geroepen, zullen wij het niet nalaten u hiervan op de hoogte te stellen.

Indien u vragen heeft, aarzel niet om contact op te nemen met uw dossierverantwoordelijke.