UBO Register

20 apr UBO Register

Beste klant

 

Hoewel de wereld lijdt onder de COVID-19 pandemie, verdwijnen de gangbare verplichtingen en deadlines niet.

 

WERKGELEGENHEIDSPLAN OUDERE WERKNEMERS

Elk bedrijf, welke meer dan 20 werknemers tewerkstelt, is sinds 2013 verplicht om een “werkgelegenheidsplan oudere werknemers” op te stellen voor werknemers van 45 jaar en ouder. Deze verplichting is voorzien in de CAO nr. 104.

 

Indien uw onderneming op 02/01/2021 meer dan 20 werknemers tewerkstelt, dient u het werkgelegenheidsplan op te stellen.

Dit heeft tot doel de oudere werknemers langer actief te houden op de arbeidsmarkt. Daarenboven is de ervaring en de kennis van oudere werknemers van onschatbare waarde voor uw bedrijf.

 

Het werkgelegenheidsplan dient minstens het volgende te bevatten:

  • Jaarlijkse of meerjarenmaatregelen om het aantal werknemers van minstens 45 jaar in de onderneming te behouden of te verhogen;
  • Diverse administratieve vermeldingen

 

Indien er geen meerjarenplan voorligt, dient dit plan jaarlijks te worden opgesteld.

 

Het ontwerp van dit plan moet ten laatste zijn voorgelegd aan de afvaardiging van het personeel binnen drie maanden na het afsluiten van het boekjaar of voor de algemene vergadering.

 

Wanneer deze verplichting niet wordt nagekomen, wordt dit bestraft met een geldboete.

 

Tags: Administratieve Verplichting, Werknemers

 

UITSTEL DEADLINE MET BETREKKING TOT DE VERPLICHTINGEN AANGAANDE HET UBO-REGISTER

Zoals u weet, dient elke wijziging in de controle te worden geregistreerd binnen de maand na deze wijziging. Daarenboven moet de informatie in het UBO-register jaarlijks (en binnen de 12 maanden na de laatste wijziging) te worden bevestigd.

 

De eerste jaarlijkse bevestiging werd automatisch doorgevoerd op 30/04/2020 door de overheid zelf, aangezien de online tool nog niet volledig op punt stond. Op heden werd deze procedure wel voorzien.

 

Daarnaast dienen de gegevens in het UBO-register ook te worden gestaafd met bewijsdocumenten waaruit blijkt dat de informatie adequaat, nauwkeurig en actueel is. Deze bewijsdocumenten dienen in het online register te worden opgeladen. Dit kan bijvoorbeeld gaan om een kopie van het aandeelhoudersregister, de statuten of een oprichtingsakte. Deze documenten zullen enkel voor de overheid toegankelijk zijn.

 

De deadline voor de jaarlijkse bevestiging en het opladen van de bewijsstukken werd op heden opgeschoven van 30/04/2021 naar 31/08/2021.

 

Voor 31/08/2021 dient u aldus de informatie met betrekking tot de controlestructuur van uw onderneming, zoals opgenomen in het UBO-register, te bevestigen en hiervan de bewijsstukken opladen.

 

Wanneer u reeds een online aandeelhoudersregister heeft opgemaakt via e-stox zal dit proces automatisch verlopen. Immers een afschrift uit dit elektronisch aandeelhoudersregister wordt aanvaard als adequaat bewijsstuk.

 

Indien u ons in het verleden reeds een volmacht heeft gegeven om uw UBO-register in orde te brengen, zullen wij deze verplichting voor u opvolgen.

 

Indien u evenwel uw UBO-verplichtingen zelf heeft doorgevoerd, zal u deze jaarlijkse bevestiging en het opladen van de bewijsstukken voor 31/08/2021 in orde dienen te brengen. Mocht u hier evenwel ondersteuning bij wensen, kan u ons nog steeds een volmacht voor het UBO-register te bezorgen.

 

Indien u nog vragen heeft, aarzel niet om contact op te nemen met uw dossierverantwoordelijke.

 

Tags: UBO, Jaarlijkse Bevestiging, Aandeelhoudersregister