Termijn om oude successieplanning te herzien met een jaar verlengd

23 augustus 2018 Termijn om oude successieplanning te herzien met een jaar verlengd

 

Door de nakende inwerkingtreding van het nieuwe erfrecht op 1 september, veranderen er heel wat regels die betrekking hebben op het schenken en erven van goederen. De meest in het oog springende wijziging is die van de verrekening van schenkingen tussen kinderen van de erflater. De details van al deze wijzigingen kunt u hier lezen.

 

Verrekening van schenkingen

Indien u als kind tijdens het leven van uw ouders al een schenking heeft gekregen, dan moet u deze bij het overlijden van de schenker “inbrengen” in de nalatenschap. Dit betekent dat de schenking verrekend wordt met schenkingen aan andere kinderen en met de goederen die zich nog in de nalatenschap bevinden. Dit om te bepalen of elke erfgenaam wel zijn of haar wettelijk deel gekregen heeft. Tot 1 september 2018 geldt nog het oude recht. Dit betekent dat er een verschillende manier van verrekening gebeurt voor roerende (bijvoorbeeld geld) en onroerende schenkingen (bijvoorbeeld een bouwgrond). De inbreng van roerende goederen moet gebeuren tegen de waarde op het moment van de schenking gebeuren en van onroerende goederen volgens de waarde bij overlijden. Deze oude regeling leidt vaak tot een onrechtvaardige verdeling.

 

Nieuwe wet

De nieuwe wet is ook van toepassing op oude schenkingen van voor de datum van inwerkingtreding. Vanaf dan gebeurt de inbreng altijd tegen de geïndexeerde intrinsieke waarde op het moment van de schenking, of van het wegvallen van het vruchtgebruik, indien er geschonken is met voorbehoud van vruchtgebruik. Zo worden alle kinderen in principe gelijk behandeld.

 

Verklaring afleggen

In een aantal specifieke gevallen kan het toch nuttig zijn dat de oude regels van toepassing blijven, om scheefgetrokken situaties recht te trekken. Dit kan het geval zijn bij de schenking van een familiale vennootschap of onderneming met voorbehoud van vruchtgebruik. Dit is een vennootschap of onderneming die onder een specifiek regime van de schenkbelasting viel. In het oude erfrecht was er voor deze schenkingen een apart verrekeningsregime wat echter met het nieuwe recht komt te vervallen.

In dergelijke gevallen kan het nuttig zijn toch gebruik te blijven maken van de oude regeling. Indien u dit wenst, diende u in volgens oorspronkelijke wetgeving voor 1 september 2018 voor een notaris een verklaring af te leggen. Deze termijn zal op korte termijn verlengd worden tot 1 september 2019. Let wel, deze verklaring kan enkel voor alle schenkingen die dateren van voor 1 september 2018. Een keuze maken voor bepaalde schenkingen is met andere woorden niet mogelijk. Schenkingen die dateren van 1 september 2018 of later vallen dus altijd onder de nieuwe regels. Het is dus zaak alle schenkingen goed door te (laten) lichten, en indien u voor toekomstige schenkingen van de oude regels gebruik wenst te maken, deze schenking nog te doen voor 1 september 2019. Indien u wenst kunnen wij u hierbij verder adviseren.