Registratietool telewerk

23 mrt Registratietool telewerk

 

Beste klant,

Vorige week woensdag kregen we alweer een opdoffer te verwerken. In plaats van een paasperiode in vrijheid werd het (ondernemers)leven in ons land op een ‘paaspauze’ gezet, waarbij dezelfde ondernemers worden getroffen als bij de tweede lockdown in november. Vanaf zaterdag 27/03/2021 werden alle  contactberoepen opnieuw verboden en de “niet-essentiële” winkels mogen enkel nog op afspraak werken.

Daarnaast werden nog een aantal andere maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken.

 

Als bijlage bezorgen we u de brochure welke de richtlijnen verzamelt waaraan u dient te voldoen wanneer u een niet-verboden activiteit uitvoert. Deze brochure werd uitgegeven door de overheid en behelst bijvoorbeeld de maatregelen die u dient te nemen indien u klanten laat winkelen op afspraak.

 

Hieronder willen we u informeren over een nieuwe verplichting die u aanbelangt en omtrent de aanvraagprocedure van de globalisatiepremie.

 

VERPLICHT THUISWERK – REGISTRATIETOOL

 

Teneinde het toezicht op het verplichte thuiswerken te verscherpen werd in het Ministerieel Besluit dd. 26/03/2021 besloten dat alle werkgevers (zowel in de publieke als private sector) maandelijks een aangifte moeten doen met betrekking tot het telewerk.

 

Deze verplichting geldt voor alle werkgevers, behalve de ondernemingen die verplicht gesloten zijn.

 

Volgende gegevens moeten maandelijks worden gerapporteerd:

–       het totale aantal werknemers werkzaam in het bedrijf, zijnde eenieder die op de payroll van de onderneming staat alsook zij die een structurele aanwezigheid in de onderneming kennen (zoals uitzendkrachten, freelancers, vennoten,…)

–       het aantal werknemers dat een functie uitoefent die onmogelijk kan worden volbracht via telethuiswerk en dit per vestigingseenheid

 

Het aantal werknemers met een niet-telewerkbare functie dient beperkt te worden geïnterpreteerd. Wie een telewerkbare functie vervult, maar toch in het bedrijf aanwezig is, zal dit moeten verantwoorden.

 

Er dienen geen andere persoons- of functiegegevens worden aangegeven. Het betreft enkel cijfermatige gegevens en dit dient per vestiging te worden geregistreerd.

 

Deze rapportering dient uiterlijk de zesde kalenderdag van de maand te gebeuren.

Als werkgever kan u zich aanmelden op de tool via de portaalsite van de RSZ. De registratie is 1 maand geldig.

U dient de eerste keer ten laatste te zijn geregistreerd op deze site op 6 april.

 

De link waar u alle informatie vindt over dit systeem, vindt u hieronder:

https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/coronavirus/index.htm

 

DUBBEL OVERBRUGGINGSRECHT

Hoewel de overheid vorige week nog communiceerde dat de uitbaters van “niet-essentiële winkels die op afspraak werken” ook recht hadden op het dubbel overbruggingsrecht, werd hier door de overheid deze week op teruggekomen.

 

Het dubbel overbruggingsrecht wordt enkel toegekend aan uitbaters van ondernemingen die volledig verplicht gesloten zijn. De uitbaters van niet-essentiële winkels komen slechts in aanmerking voor het enkelvoudig overbruggingsrecht indien er een omzetverlies is van ten minste 40%.

 

Op heden is nog niet duidelijk of de overheid niet terugkomt op deze beslissing om de uitbaters van niet-essentiële winkels uit te sluiten van het dubbel overbruggingsrecht. U wacht aldus beter af alvorens een aanvraag voor het overbruggingsrecht in te dienen alvorens dit definitief is uitgeklaard.

 

Daarnaast werd beslist dat zelfstandigen die hun activiteiten volledig onderbreken voor de opvang van hun kinderen in de week van 29/03/2021-02/04/2021, hebben recht op een overbruggingsrecht voor deze 5 dagen. Dit zal een beperkte vergoeding zijn van 322,92 euro (zonder personen ten laste) of 403,53 euro (met personen ten laste).

 

GLOBALISATIEPREMIE VLAIO

Vanaf 1 april 2021 zal de globalisatiepremie voor de zwaar getroffen sectoren door corona kunnen worden aangevraagd.

 

Voor wie?

Volgende onderneming kan de globalisatiepremie aanvragen:

–       de onderneming die op 30/09/2020 een actieve exploitatiezetel heeft in het Vlaams Gewest opgenomen in de Kruispuntbank der Ondernemingen;

–       de onderneming die in de periode van 01/04/2019-31/12/2019 een omzet haalde van minstens 450.000 euro, exclusief btw;

–       de onderneming heeft in de periode van 01/04/2020-31/12/2020 een omzetdaling gekend van minstens 60% ten gevolge van de coronavirusmaatregelen;

–       de onderneming heeft in de periode van 01/04/2020-31/12/2020 een boekhoudkundig verlies voor aftrek van belasting geleden.

 

Steunbedrag

De steun bedraagt 10% van de omzet, exclusief btw, in dezelfde periode in 2019. Van dit bedrag zullen de al uitbetaalde premies wel worden afgetrokken.

Het steunbedrag is ook gelimiteerd. U vindt de berekeningswijze via deze link: https://vlaio.be/nl/subsidies-financiering/globalisatiemechanisme/hoeveel-steun-kan-toegekend-worden

 

Hoe aanvragen?

De aanvraagtool zal beschikbaar zijn vanaf donderdag 1 april 2021 en volgt dezelfde procedure als het Vlaams Beschermingsmechanisme.

 

Hier vindt u de link voor de aanvraagprocedure: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/globalisatiemechanisme

 

VLAAMS BESCHERMINGSMECHANISME MAART EN APRIL 2021

Het Vlaams beschermingsmechanisme 5, welke betrekking heeft op het omzetverlies in de maand februari 2021, kan nog worden aangevraagd tot en met 30 april 2021.

 

De Vlaamse Regering heeft bovendien recent beslist om dit Vlaams Beschermingsmechanisme te verlengen tot eind april 2021. Voor de maanden maart en april 2021 zal deze premie ook kunnen worden aangevraagd via Vlaio.

 

Een aantal nieuwigheden voor het Vlaams Beschermingsmechanisme vanaf april 2021:

·         Voor niet-medische contactberoepen wordt gekeken naar de verplichte sluitingsperiode van 1 april tot en met 25 april.

·         Het steunpercentage voor de maand april 2021 wordt opgetrokken naar 15%.

·         Het referentiejaar wordt tevens 2019 in plaats van 2020.

·         Ook de maximumbedragen zullen worden opgetrokken.

o   >10 werknemers: maximum 11.250 euro

o   10-49 werknemers: maximum 22.500 euro

o   50 of meer werknemers: maximum 60.000 euro

·         Niet-essentiële winkels die op afspraak werken zullen ook een omzetdaling van minimum 60% dienen aan te tonen in de periode 1 tot en met 25 april

 

Van zodra dit kan worden aangevraagd, zullen we u hiervan op de hoogte stellen.

 

Indien u nog vragen heeft hieromtrent, kan u hiervoor steeds bij ons terecht.

 

Tags: Corona, steunmaatregelen

Van Coile & Partners – Accountants en belastingconsulenten – Boelenaar 1 – 9031 Drongen – T 09 216 66 55 – F 09 216 66 50     © 2008