Successierechten Waalse en Brusselse levensverzekering voorlopig op oude leest geschoeid

07 november 2017 Successierechten Waalse en Brusselse levensverzekering voorlopig op oude leest geschoeid

In tegenstelling tot wat de Vlaamse Belastingdienst in 2015 heeft beslist (zie deze link voor meer uitleg hierover), en wat begin 2017 is gedeeltelijk is rechtgezet middels een decreet, blijft de federale rulingdienst van mening dat de Brusselse en Waalse erfbelasting, waarvoor zij bevoegd is, niet verschuldigd is op een schenking van een levensverzekering.

Waarover gaat het?

Kort gezegd gaat het over het volgende:

Indien een ouder/erflater een levensverzekering afsluit met hemzelf als verzekeringnemer en als verzekerde, maar met een erfgenaam als begunstigde (een AAB-configuratie), dan is op de uitkering erfbelasting verschuldigd. Indien echter de levensverzekering geschonken wordt aan de toekomstige erfgenaam, spreekt men over een beding ten behoeve van zichzelf, en valt de uitkering niet meer onder de erfbelasting. De begunstigde heeft immers voor zichzelf bedongen. Dit was de strekking van een federaal standpunt uit 2013.

Eind 2015 oordeelde de Vlaamse Belastingdienst echter anders. Zelfs in het geval er schenkbelasting was betaald op de schenking van de levensverzekering, was er toch nog volledige erfbelasting verschuldigd op de uitgekeerde som. Intussen is dit middels een decreet (zie hier) rechtgezet, en is enkel nog het verschil tussen de uitkering op moment van overlijden, en de afkoopwaarde op het moment van overlijden, belastbaar in de erfbelasting, op voorwaarde dat er schenkbelasting is betaald op de schenking van de levensverzekering.

Brussels en Waals Gewest

Van Brusselse en Waalse kant kwam er geen reactie, niet van de decreetgever, noch van de bevoegde federale instanties. Zoals gezegd is er deze zomer een federale ruling verschenen waarin het positieve standpunt van 2013 wordt bevestigd. Ook wordt bevestigd dat de aangroei niet belastbaar is in de erfbelasting (in tegenstelling tot wat het betrokken decreet in Vlaanderen bepaalt), en is de uitkering niet onderworpen aan de erfbelasting.

Gezien de FOD financiën zowel voor het Waals als het Brussels Gewest de inning van de erf- en schenkbelasting doet, geldt deze ruling in beide gewesten, hoewel het in casu een Waalse ruling betrof.

De vraag wat er gebeurt met een niet-geregistreerde schenking, is niet beantwoord.

Bijvoegsel

Los van de fiscale details, doet in elk gewest de begunstigde er goed aan zichzelf middels een bijvoegsel aan de polis te bevestigen als begunstigde.

Indien u over deze, of over andere successieplanningsmaterie nog vragen heeft, aarzelt u dan zeker niet ons te contacteren.