Verlenging steunmaatregelen

02 jul Verlenging steunmaatregelen

Beste klant,

De drempel voor verdere versoepelingen is gehaald. Het aantal coronapatiënten op intensieve zorg zakte eind mei tot onder de 500.

 

Daarmee werd de drempel voor de heropening van de horeca (ook binnen) op 9 juni bereikt.

Ook thuiswerk is niet langer verplicht en zijn er minder strikte regels voor het sporten in groepsverband.

 

De versoepelingsgolf is gestart, maar de pandemie blijft nog steeds voelbaar in onze economie. Bedrijven zijn nog niet in staat om zonder de overheidssteun verder te gaan.

 

De regering heeft dan ook beslist om een aantal steunmaatregelen te verlengen tot 30 september 2021 of 31 december 2021. Hieronder een overzicht.

 

Overbruggingsrecht

Het dubbele overbruggingsrecht voor verplicht gesloten sectoren werd verlengd tot en met 30 september 2021.

 

Voor de maand mei en juni 2021 kan dit dubbele overbruggingsrecht ook worden aangevraagd door zelfstandigen in de horecasector, ongeacht de opening van de terrassen (op 8 mei) en opening van de binnenruimtes (9 juni).

 

Vanaf de maand juli 2021 zullen de zelfstandigen in de horecasector evenwel enkel nog beroep kunnen doen op het overbruggingsrecht wegens omzetdaling.

 

Het enkelvoudige overbruggingsrecht voor ondernemers die 40% omzetdaling kennen of het werk hebben stilgelegd wegens quarantaine of de zorg voor een kind, werd tevens verlengd tot en met 30 september 2021.

 

Er is ook reeds een voorontwerp goedgekeurd in de ministerraad van 15 juni 2021, welke voorziet in een eenmalige premie van 500,00 euro netto voor zelfstandigen die zwaar getroffen werden door de coronacrisis. Om hiervoor in aanmerking te komen moet je tussen 1 oktober 2020 en 30 april 2021 minstens 6 maanden hebben genoten van het overbruggingsrecht. Dit is op heden nog niet operationeel. Wij houden u uiteraard stipt op de hoogte bij verdere ontwikkelingen.

 

Automatische kwijtschelding verhogingen

Indien u uw sociale bijdragen niet tijdig kan betalen, noch op 30 september noch op 31 december 2021, worden er geen verhogingen aangerekend.

Deze verhogingen worden automatisch kwijtgescholden.

 

Uitstel van betaling van sociale bijdragen

Ook voor het derde en vierde kwartaal van 2021, kan je één jaar betalingsuitstel vragen voor zowel de voorlopige bijdragen, als voor de eindafrekening van 2018-2020 die vervalt op 30 september of 31 december 2021.

 

Heropstartlening

Vlaamse ondernemingen die handelsgoederen moeten aankopen, maar te kampen hebben met een concrete liquiditeitsnood, kunnen een lening afsluiten voor de financiering van de aankopen van handelsgoederen, voorraden en overige heropstartkosten.

 

De lening wordt verstrekt voor twee of drie jaar met een rente van 1%.

 

De omvang van deze lening wordt weliswaar beperkt tot 25% van de geboekte aankopen van handelsgoederen, grondstoffen en hulpstoffen uit rooster 81 van de btw-aangifte in het referentiejaar 2019, met een maximum van 750.000 euro.

Daarenboven mag het te ontlenen bedrag slechts voor maximaal 25% betrekking hebben op goederen, diensten of investeringen die overeenkomen met de aankoop van diensten en diverse goederen (rooster 82) of aankoop van bedrijfsmiddelen/investeringen (rooster 83).

Steunaanvragers die hun activiteit pas na het referentiejaar 2019 in bijberoep of hoofdberoep hebben opgestart, kunnen maximaal 50.000 euro lenen.

De terugbetalingen dienen te gebeuren vanaf de 12de maand na datum van de leningsovereenkomst.

 

Deze steun kan worden aangevraagd tot en met 1 augustus 2021 om 12u.

 

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

De werkgevers die hun werknemers tijdelijk niet kunnen tewerkstellen door de coronacrisis kunnen gebruik maken van deze regeling.

 

Deze regeling wordt tevens verlengd tot en met 30 september 2021.

 

Indien u nog vragen heeft omtrent deze steunmaatregelen en de aanvraag hiervan, contacteer zeker uw dossierverantwoordelijke.