Standpunten met betrekking tot erfbelasting niet in de weg van nieuw erfrecht

23 augustus 2018 Standpunten met betrekking tot erfbelasting niet in de weg van nieuw erfrecht

Toen in augustus 2017 het nieuwe erfrecht bekend gemaakt werd door de federale regering (voor meer informatie hierover, zie hier https://www.vancoile.be/nieuwsbrief/een-nieuw-erfrecht-in-belgie/), vroegen velen zich af wat de impact hiervan zou zijn op de erf-en schenkbelasting. Op 12 maart heeft de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) hieromtrent haar standpunten gepubliceerd. Ondanks slechte ervaringen uit het verleden, waarin Vlabel de wet vaak nogal eenzijdig interpreteert en vaak strenge standpunten velde, kunnen we nu alleen maar concluderen dat de nieuwe standpunten blijk geven van realiteitszin.

 

De twee meest in het oog springende bespreken we hierna.

 

Verklaring behoud oude schenkingsmodaliteiten

Indien een schenker wilt dat reeds gedane schenkingen blijven voldoen aan de onderlinge verrekening regels tussen erfgenamen zoals die golden volgens het oude erfrecht, dan moet er een notariële verklaring opgesteld worden. Vaak zullen in deze verklaringen ook vroeger gedane handgiften of bankgiften opgenomen zijn. Het is de gewoonte dat dergelijke giften niet geregistreerd worden, en er bijgevolg ook geen schenkbelasting verschuldigd is (wel erfbelasting indien de schenker binnen de drie jaar overlijdt). De vraag rees of de opname van dergelijke schenking in een verklaring alsnog een titel was die het mogelijk maakte voor de registratie om schenkbelasting over deze schenking te heffen, gezien elke notariële akte geregistreerd moet worden.

 

Vlabel heeft nu laten weten dat dergelijke verklaring door haar niet gezien wordt als heffingstitel van de schenkbelasting.

 

Generatiesprong

Ook zal het vanaf 1 september mogelijk zijn om gebruik te maken van een generatiesprong. Het nieuwe erfrecht biedt een grootouder nieuwe mogelijkheden om schenkingen te doen aan de kleinkinderen. Ondanks dat dit burgerrechtelijk als een dubbele schenking zal worden beschouwd stelt Vlabel stelt dat dit fiscaal als een enkele schenking zal worden beschouwd.

 

Deze twee standpunten zijn intussen ingeschreven een decreet dat op 27 juni is goedgekeurd.

 

Kostenforfait begrafeniskosten en schulden geïndexeerd

Naar jaarlijkse gewoonte heeft de Vlaamse regering de kosten voor de forfaits van schulden van een nalatenschap en voor de begrafeniskosten gepubliceerd.

Om de schulden van de overledene te bepalen, kan men ervoor kiezen om een forfaitair bedrag op te nemen of om de werkelijke schulden en begrafeniskosten te bewijzen. Het is ook mogelijk om de schulden van de overledene te bewijzen en enkel te kiezen voor het forfait voor de begrafeniskosten, of omgekeerd. Een uitzondering bestaat er voor specifiek onroerende schulden. Hiervoor moet steeds een werkelijk bewijs worden bijgevoegd.

 

Het forfait voor schulden bedraagt 1.570,80 euro, behalve voor een erflater die gehuwd was onder een stelsel van gemeenschap van goederen.  Het forfait voor schulden van de gemeenschap bedraagt 3.141,60 EUR.  Dit forfait van 3.141,60 euro is niet cumuleerbaar of combineerbaar met het forfait van 1.570,80 euro.

 

Forfait voor de schulden Forfait voor de schulden van de gemeenschap Forfait voor de begrafeniskosten
2018 1.570,80 euro 3.141,60 euro 6.283,20 euro