Regeling hoofdelijke aansprakelijkheid voor sociale en fiscale schulden

24 december 2014 Regeling hoofdelijke aansprakelijkheid voor sociale en fiscale schulden

Hoofdelijke aansprakelijkheid

De reglementering over hoofdelijke aansprakelijkheid / inhoudingsplicht heeft betrekking op opdrachtgevers, aannemers en onderaannemers die bepaalde activiteiten (laten) uitvoeren. Het gaat om werken in onroerende staat, bewakings- en/of toezichtsdiensten en werken in de vleessector.

Concreet houdt deze regeling in dat opdrachtgevers en aannemers die een beroep doen op een (onder)aannemer, uit bovenvermelde sectoren, met sociale en/of fiscale schulden op het ogenblik van het afsluiten van de overeenkomst, hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de betaling van die schulden. Om aan deze aansprakelijkheid te ontsnappen dient de opdrachtgever van zijn factuurbedrag (excl. btw) 35% door te storten aan de RSZ in geval van sociale schulden en 15% doorstorten aan de fiscus in geval van fiscale schulden.

Sociale/Fiscale schulden opzoeken via databank

U kunt beide databanken consulteren via de website http://www.socialezekerheid.be. Daar klikt u verder naar ‘Onderneming’ en vervolgens op ‘Werken met contractanten – Inhoudingsplicht’. Dan kan u rechts op de pagina doorklikken naar de betreffende databank. U moet enkel het ondernemingsnummer bij de hand houden om deze controle te kunnen uitvoeren.

 1. Het vervolgscherm kan één van onderstaande resultaten geven:
  ‘Geen gegevens beschikbaar over de inhoudingsplicht’ of ‘Fout: bedrijf is niet gekend met activiteiten in een sector waarvoor de inhoudingsplicht geldt’
  → U hoeft geen inhoudingen te verrichten of u kunt de factuur m.a.w. zonder enig risico volledig betalen. Het gaat in kwestie immers om een bedrijf waarvan de facturen sowieso niet onderworpen zijn aan de inhoudingsplicht.
 2. Inhoudingsplicht: NEEN
  → U hoeft geen inhoudingen te verrichten of u kunt de factuur m.a.w. zonder enig risico volledig betalen.
  Print deze melding wel bij voorkeur af!
 3. Inhoudingsplicht: JA
  → U mag de factuur niet volledig betalen, want u moet een deel inhouden (zie hieronder).

 

Wanneer uit de databank blijkt dat de aannemer schulden heeft (vermelding “inhoudingplicht: ja), zijn er twee mogelijkheden:

 • Uw te betalen factuur is lager dan € 7.143,00 (excl. btw), dan moet u naargelang de soort schuld 15% of 35% doorstorten naar de fiscus of RSZ.
 • Uw te betalen factuur bedraagt € 7.143,00 (excl. btw) of meer. U dient aan uw aannemer een ‘attest’ te vragen dat het bedrag van de fiscale en/of sociale schulden vermeldt.
  • Indien de sociale schuld van de aannemer hoger is dan 35% van het factuurbedrag, moet u 35% doorstorten aan de RSZ. Of wanneer de fiscale schuld van de aannemer hoger is dan 15% van het factuur, moet u 15% doorstorten naar de fiscus.
  • Indien de sociale of fiscale schuld lager is dan respectievelijk 35% of 15% van het factuurbedrag, dan dient u enkel het werkelijk bedrag van de schulden door te storten.
  • Indien u geen attest ontvangt, dan stort u 35% (voor sociale schulden) of 15% (voor fiscale schulden) van het factuurbedrag door.
   Let wel op, het attest blijft wel maar 20 dagen geldig vanaf de uitreiking ervan.

Deze regeling geldt niet voor natuurlijke personen die louter voor privédoeleinden handelen.

Aannemer is failliet verklaard

Ook als uw aannemer failliet verklaard is, moet u de inhoudingen nakijken vooraleer u de openstaande factuur aan de curator betaalt.

‘Getrapte’ aansprakelijkheid

De wet voorziet ook in een getrapte aansprakelijkheid of een ketenaansprakelijkheid. Wanneer een onderneming haar verplichtingen in het kader van de hoofdelijke aansprakelijkheid niet of slechts gedeeltelijk nakomt, wordt de in een eerder stadium tussengekomen aannemer hoofdelijk aansprakelijk voor de fiscale en/of sociale schulden.

Voorbeeld ‘getrapte’ aansprakelijkheid

Aannemer A doet beroep op een onderaannemer B, die op zijn beurt een beroep doet op onderaannemer C. Onderaannemer C contracteert met een onderaannemer D die op het ogenblik van contractsluiting en de betaling van de factuur sociale en fiscale schulden heeft. De fiscus en/of de RSZ zullen in eerste instantie de hoofdelijke aansprakelijkheid van C inroepen als die de inhoudingen op de factuur niet heeft gedaan. Als C vervolgens nalaat de gevorderde schulden van D te voldoen, kunnen de fiscus en de RSZ ook B aanspreken voor de betaling van de schulden van D. Betaalt B niet, dan kan vervolgens A worden aangesproken tot betaling van de schulden van D.

Uitbreiding hoofdelijkheid voor ‘loonschulden’

De opdrachtgever kan ook aangesproken worden wanneer de (onder)aannemer niet tijdig het (minimum)loon betaalt aan zijn werknemers. De hoofdelijke aansprakelijkheid geldt enkel voor het loon dat opeisbaar wordt vanaf de veertiende dag nadat de sociale inspectiedienst op de hoogte is gebracht dat de aannemer zijn personeel te weinig betaalt. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot maximum één jaar. Aan deze hoofdelijke aansprakelijkheid kan men ontsnappen door de overeenkomst met de betrokken schuldenaar stop te zetten.

Deze regeling geldt ook niet voor natuurlijke personen die enkel voor privédoeleinden handelen.