Pensioenberekening bij gemengde loopbaan

24 december 2014 Pensioenberekening bij gemengde loopbaan

Recentelijk werd er in een procedure voor de arbeidsrechtbank Gent, afdeling Gent, een schending van het gelijkheidsbeginsel ingeroepen dat erin bestaat dat bij het berekenen van het gewaarborgd minimumpensioen in de werknemersregeling van gepensioneerden met een gemengde loopbaan een coëfficiënt wordt toegepast die niet geldt voor gepensioneerden met een niet-gemengde loopbaan.
Momenteel bedraagt die coëfficiënt naargelang het geval 0,899563 of 0,849578. Hierdoor is het gewaarborgd minimumpensioen in de werknemersregeling van gepensioneerden met een gemengde loopbaan lager dan het gewaarborgd minimumpensioen in de werknemersregeling van gepensioneerden met een niet-gemengde loopbaan.
De arbeidsrechtbank oordeelde dat er voor die ongelijke behandeling geen redelijke rechtvaardiging bestaat en er dus sprake is van discriminatie. De arbeidsrechtbank liet bijgevolg de coëfficiënt buiten toepassing, zodat het gewaarborgd minimumpensioen in de werknemersregeling van de gepensioneerde die de zaak inleidde, moest berekend worden zonder toepassing van enige coëfficiënt (en bijgevolg verhoogd diende te worden).

Indien u op pensioen wenst te gaan, gelieve ons hiervan tijdig op de hoogte te stellen. Want het aanvechten van een pensioenbeslissing dient te gebeuren binnen een termijn van drie maanden vanaf de beslissing.