Buitenlands onroerend goed

08 jul Buitenlands onroerend goed

Beste klant,

Het einde van het “corona-tijdperk” lijkt op vandaag binnen handbereik. Met de aantocht van de zomer en de gehaalde corona-drempels werden de strengste beperkingsmaatregelen afgeschaft en mochten de ondernemers hun deuren weer openen voor hun cliënteel.

Ondanks het turbulente jaar heeft de wetgever niet stilgezeten.

Graag hadden wij u even geïnformeerd over een aantal wijzigingen en nieuwigheden die voor u van belang zijn.

 

Vanaf 1 juli 2021 hogere forfaitaire kilometervergoeding

Wanneer u of uw werknemer met een privéwagen beroepsmatige verplaatsingen maakt, zal er vanaf 01/07/2021 een hogere forfaitaire vergoeding kunnen worden toegekend.

 

De kilometers welke u of uw werknemer met de eigen wagen maakt voor beroepsdoeleinden, kunnen worden vergoed. Op deze vergoeding is er geen RSZ of bedrijfsvoorheffing verschuldigd, indien deze vergoeding is beperkt tot op opgelegde forfait. Dit forfait wordt jaarlijks geïndexeerd op 1 juli.

 

Voor de periode vanaf 01/07/2020 tot en met 30/06/2021 bedroeg de vergoeding 0,3542 euro per kilometer. Vanaf 01/07/2021 tot en met 30/06/2022, bedraagt deze kilometervergoeding 0,3707 euro.

 

Indien er een hogere werkelijke gemiddelde kostprijs per kilometer kan worden bewezen, kan dit uiteraard worden opgenomen.

 

Wat met uw VAPZ-premies indien u uitstel van betaling geniet door corona?

In principe kunnen de betaalde VAPZ-premies slechts worden afgetrokken als de sociale bijdragen (zowel de voorlopige bijdragen, als de regularisatiebijdragen) tijdig zijn betaald.

 

Evenwel werd in 2020 en in 2021 de mogelijkheid geboden om een uitstel van betaling te verkrijgen voor uw sociale bijdragen, indien u ten gevolge van de coronacrisis in betalingsmoeilijkheden was gekomen.

 

De fiscus heeft dan ook besloten om de VAPZ-premie toch aftrekbaar te houden, ondanks het feit dat nog niet alle sociale bijdragen van 2020 zijn betaald. Op voorwaarde uiteraard dat alle sociale bijdragen voor 2020 in het jaar 2021 worden betaald.

 

Ook voor het jaar 2021 aanvaardt de fiscus dat niet alle sociale bijdragen moeten zijn betaald. Maar er moet in dat geval wel een afbetalingsplan zijn toegestaan en te worden nageleefd voor de uitgestelde sociale bijdragen van 2020 en/of voor de bijdragen van het eerste en tweede kwartaal van 2021.

 

Kadastraal Inkomen van het buitenlands vastgoed

Een tijdje geleden hebben we u geïnformeerd over de nieuwe belastingregeling voor inkomsten van buitenlandse onroerende goederen.

 

De regels voor de vaststelling van het KI van het buitenlands onroerend goed werden vastgelegd en zijn dezelfde als voor in België gelegen gebouwen.

 

Om het KI te kunnen berekenen, heeft de Administratie nu een formulier opgesteld waarin naar bepaalde gegevens worden gevraagd van de eigenaar van het buitenlands onroerend goed. Dit formulier dient voor het einde van dit jaar te worden ingevuld en teruggestuurd.

De belastingplichtigen die reeds de inkomsten van een in het buitenland gelegen onroerend goed hebben aangegeven in hun personenbelasting van aanslagjaar 2020 (en vorige aanslagjaren) hebben dit formulier reeds gekregen. De belastingplichtigen die het onroerend inkomen van hun buitenlands goed voor de eerste keer aangeven in de personenbelasting van 2021 zullen het formulier in de maand september of oktober ontvangen. Elke belastingplichtige die het formulier heeft ontvangen, dient dit terug te sturen voor het einde van dit jaar.

 

De inhoud van dit formulier is nog niet volledig duidelijk. Men werkt aan een FAQ waar alle vragen zullen worden behandeld. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat elke mede-eigenaar zijn deel van eigendomsrechten dient aan te geven onder de vorm van een breuk in vak 3 van het formulier. Daarentegen dient de waarde van het betrokken onroerend goed altijd voor 100% moet worden aangegeven in euro.

 

Het is evenwel aangewezen om nog even te wachten met het invullen van deze aangifte tot wanneer alle openstaande vragen werden beantwoord door de bevoegde Administratie, zodat er geen verkeerde informatie wordt opgenomen.

 

Indien u nog verdere vragen heeft, aarzel niet om met uw dossierverantwoordelijke contact op te nemen.