Nieuwe regeling privégebruik bedrijfsmiddelen

23 maart 2012 Nieuwe regeling privégebruik bedrijfsmiddelen

In België kon de belastingplichtige de BTW bij de oprichting of aankoop van een onroerend goed, dat niet volledig beroepsmatig werd gebruikt, bij aankoop/oprichting volledig recupereren. Het privégebruik werd vervolgens jaarlijks belast met BTW.
Maar de Europese Commissie vond de praktijk die België hanteerde strijdig met de principes van het BTW-stelsel en lanceerde daarom een voorstel tot wijziging van de BTW-richtlijn. Die wijziging moest in werking treden per 1 januari 2011. Een deadline die België haalde, zij het nipt, met de wet van 29 december 2010 (BS 31 december 2010).
Het heeft weliswaar nog tot eind oktober 2011 geduurd vooraleer de fiscus zijn standpunt hieromtrent publiceerde. Door deze late publicatie besliste de BTW-administratie om deze maatregel voor 2011 op te schorten en de maatregel maar te laten ingaan vanaf het jaar 2012.

De wijziging die Europa oplegde, was de beperking van de BTW-aftrek tot beloop van het beroepsmatig gebruik bij de aankoop/oprichting van een onroerend goed dat zowel voor beroeps- als andere doeleinden zal gebruikt worden. Voor de andere bedrijfsmiddelen liet Europa de keuze aan de lidstaten om die beperking al dan niet in te voeren. En België heeft van die mogelijkheid gebruik gemaakt bij de invoering van het nieuwe artikel 45, §1 quinquies.

Hieronder staan de voorwaarden opgesomd die samen moeten vervuld zijn opdat de nieuwe beperking van de BTW-aftrek, die artikel 45, §1 quinquies van het Wbtw invoert, van toepassing zou zijn.
– Het moet gaan om onroerende goederen, andere investeringsmiddelen (bedrijfswagen, mobiele telefoons, laptop, iPad,…) en diensten met de kenmerken die doorgaans aan bedrijfsmiddelen worden toegeschreven.
– De onroerende goederen en investeringsgoederen moeten behoren tot het vermogen van de onderneming van de BTW-plichtige. M.a.w. de onroerende goederen en bedrijfsmiddelen moeten aanwezig zijn in de boekhouding onder het vaste activa.
– Het vaste activum moet zowel voor de economische activiteit als voor andere doeleinden (bv. privégebruik door de zaakvoerder of personeel) worden gebruikt, en dit van bij het begin van het gebruik van het bedrijfsmiddel.
– Het bedrijfsmiddel wordt terbeschikking gesteld van de privégebruiker zonder tegenprestatie.
De invoering van artikel 45, §1 quinquies heeft echter tot gevolg dat er een onmiddellijke beperking zal moeten worden toegepast op het recht op aftrek van de BTW bij nieuwe investeringen. Op het voordeel van alle aard voor deze nieuwe investeringen zal er bijgevolg geen BTW meer moeten betaald worden aan de Fiscus.

Voor verdere gedetailleerde informatie kunt u contact opnemen met uw dossierverantwoordelijke.