Nieuwe omzendbrief in verband met de btw op handelsgeschenken

04 augustus 2017 Nieuwe omzendbrief in verband met de btw op handelsgeschenken

In een nieuwe omzendbrief (Circ. 2017/C/32 van 29 mei 2017) herhaalt en vernieuwt de btw-administratie haar interpretatie van de fiscale behandeling van handelsschenkingen. Deze regels wijken enigszins af van de gewone regels over de behandeling van verkopen en aankopen. Hierna bespreken wij de opvallendste (nieuwe) zaken.

Herziening

Waarover gaat het? Wanneer een belastingplichtige handelaar een goed koopt, kan hij de daarvoor betaalde btw terugvorderen. Wanneer dit goed “onttrokken” wordt, bijvoorbeeld doordat hij het weggeeft of privé gebruikt, moet hij de teruggevorderde btw alsnog voldoen.

Handelsmonsters, handelsgeschenken van geringe waarde of gelegenheidsgeschenken vallen echter niet onder deze herzieningsregeling. Met als gevolg dat geen btw moet worden betaald op het moment van de onttrekking, terwijl de btw op de gemaakte kosten recupereerbaar blijft (met als uitzondering alcoholische dranken en rookwaren).

In de genoemde omzendbrief deelt de btw-administratie haar interpretatie mee.

Handelsmonsters

Dit zijn goederen die geschonken worden en die “van dezelfde aard zijn als de goederen die door het bedrijf worden gefabriceerd of verkocht. Gebeurt dit met een publicitair doel en om de goederen die het bedrijf fabriceert of verkoopt te leren kennen en te leren waarderen”, dan mag de schenker de btw op de productie- of aankoopkosten aftrekken. Men moet wel kunnen bewijzen dat de handelsmonsters gratis werden uitgedeeld.

Handelsgeschenken van geringe waarde

Dit zijn goederen van geringe waarde die gebruikelijk worden gegeven, en die afwijken van de door de onderneming geproduceerde diensten. Wanneer het geschenk in beroepsrelaties wordt gegeven, minder waard is dan € 50, exclusief btw, en geen reclameartikel is, kan de btw worden gerecupereerd. Deze regeling geldt alleen voor goederen.

Vouchers

Ook ‘een voucher voor enkelvoudig gebruik’ kan onder de voormelde voorwaarden worden aangemerkt als een handelsgeschenk van geringe waarde. Een voucher kan voor een dienst of voor een goed zijn.

Eén geschenk per jaar

In tegenstelling tot de huidige regeling, komt voortaan “per beroepsrelatie evenwel slechts één handelsgeschenk van geringe waarde per kalenderjaar in aanmerking voor btw-aftrek”. De vraag stelt zich in hoeverre de omzendbrief een extra voorwaarde aan de wet toevoegt.

Reclameartikelen

De omzendbrief voorziet in een afzonderlijke regeling voor ‘reclameartikelen’. Deze regels worden gelijkgesteld met die van de directe belastingen – de btw is dan aftrekbaar – op voorwaarde dat:

  • de artikelen “bestemd zijn voor zeer grote verspreiding en niet voorbehouden zijn aan een beperkte categorie klanten of zakenrelaties”,
  • ze “een geringe waarde hebben voor wie ze ontvangt (dit wordt niet gedefinieerd)”, en
  • “opvallend en blijvend de benaming van de schenkende onderneming dragen”.

 

Gelegenheidsgeschenken voor personeel

Gelegenheidsgeschenken voor personeel of de kinderen ervan kunnen ook onder de regels vallen, indien het om één geschenk per jaar gaat, en dit minder waard is dan € 50.

Ook hier geldt dat een ‘voucher voor enkelvoudig gebruik’ (bv. een toegangsticket voor een bioscoop) in aanmerking kan komen als een gelegenheidsgeschenk.

Rampen en voedseloverschotten

Voor goederen geschonken aan slachtoffers van een ramp en geschonken voedseloverschotten blijven de regels ongewijzigd.

De circulaire voorziet niet in een datum van inwerkingtreding.