Nieuwe erfbelasting vanaf 1 september 2018

23 aug Nieuwe erfbelasting vanaf 1 september 2018

 

 Op 12 juni heeft de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting Vlaamse regering beslist het ontwerp van decreet voor de verlaging van de erfbelasting goed te keuren. Op 27 juni is dit ontwerp goedgekeurd.

Ondanks de torenhoge verwachtingen in de pers, zijn de wijzigingen uiteindelijk vrij bescheiden gebleven.

Hieronder ziet u een tabel waarin de wijzigingen weergegeven zijn.

Bron: De Standaard

 

Belangrijkste wijzigingen

Zoals u kunt zien, is er een vrijstelling voor wezen gekomen, evenals een vrijstelling voor roerende goederen voor de eerste schijf van € 50.000 tussen echtgenoten. Daarnaast zijn de tarieven in de zijlijn (aan broers en zussen) en aan derden verlaagd.

Wat er niet doorgekomen is, en wat nochtans in onze veranderende samenleving een belangrijke vernieuwing zou geweest zijn, is de mogelijkheid om, indien er geen kinderen waren die konden erven, een “goede vriend” notarieel aan te duiden, die dan in de tarieven van de rechte lijn zou vallen.

 

Beoordeling

Al bij al valt de verlaging tegen, zeker voor de erfgenamen in de zijlijn. Ondanks dat het toe te juichen is dat het toptarief van 65% afgeschaft wordt, is het zeker niet zo dat dergelijke erfgenamen er nu veel op vooruit gaan.

Men mag immers niet vergeten dat er in rechte lijn een splitsing gemaakt wordt tussen roerende en onroerende goederen, terwijl dit niet gebeurt voor erfgenamen in de zijlijn. Voor anderen, dus geen broers of zussen, is het zelfs zo dat eerst alle geërfde goederen bij elkaar opgeteld worden, en dat dan pas de erfbelasting berekend wordt, in plaats van per erfgenaam.

Er zou pas echt sprake kunnen zijn van een echte verlaging, indien de splitsing tussen erfgenamen, en eventueel ook tussen roerende en onroerende goederen voor alle erfgenamen mogelijk zou zijn.

 

Daarnaast is de vrijstelling voor wezen een sympathieke maatregel, maar een die in de praktijk weinig voorkomt. Ook de beperkte vrijstelling voor roerende goederen tussen echtgenoten is een stap in de goede richting, zij het een kleine.

 

Zeker als men kijkt naar de ons omringende landen, valt op dat de erfbelasting in Vlaanderen nog altijd hoog is.

Zo is er in Nederland een vrijstelling tussen partners voor de volledige erfenis van € 643.194, en voor kinderen €20.371.

Al met al kunnen we eerder spreken van een beperkte hervorming van de erfbelasting.

 

Erfenissprong

Wel is het een goed initiatief dat de erfenissprong vrijgesteld wordt van extra schenkbelasting. Hiermee wordt de schenking van door ouders geërfde goederen van grootouders aan de kinderen bedoeld. Indien dit binnen een jaar na het overlijden van de grootouders gebeurt, is er geen schenkbelasting verschuldigd. Deze maatregel is gekomen omdat veel mensen die erven, dit geldt eigenlijk niet meer nodig hebben; in tegenstelling tot de kleinkinderen, die vaak nog een huis moeten kopen, en aan kinderen moeten beginnen, en deze goederen goed kunnen gebruiken.