Invordering onbetaalde facturen – efficiëntere procedure

19 april 2017 Invordering onbetaalde facturen – efficiëntere procedure

Omdat de inning van onbetaalde facturen voor een schuldeiser niet altijd eenvoudig is, en de procedure lang kan duren, is er sinds 2 juli 2016 is een nieuwe procedure die het innen van dergelijke onbetaalde facturen makkelijker moet maken. Deze nieuwe procedure vereist niet meer in alle gevallen een tussenkomst van de rechtbank van koophandel.

 

Hierna leggen wij uit hoe deze nieuwe procedure werkt.

 

Toepassing nieuwe procedure

De nieuwe procedure kan enkel toegepast worden op onbetwiste, vaststaande en opeisbare (vervallen) geldschulden voortkomend uit commerciële transacties. Schulden van publieke overheden en particulieren vallen hier niet onder. Schadevergoedingen vallen er evenmin onder, net zo min als schulden van een faillissement, gerechtelijke reorganisatie, collectieve schuldenregeling of andere vormen van wettelijke samenloop. Ook het afdwingen van een prestatie valt hier niet onder.

 

Hoe werkt de nieuwe procedure

Om deze procedure te kunnen starten moet u een aanvraag laten versturen door een advocaat aan een gerechtsdeurwaarder. U kunt dit niet zelf. De deurwaarder stuurt dan een aanmaning naar de slechte betaler, waarin wordt verzocht om binnen één maand de openstaande facturen te betalen. Naast deze aanmaningsbrief, verstuurt hij ook een antwoordformulier waarin de schuldenaar de redenen uiteen kan zetten waarom hij de vordering betwist. Volgt er na een maand en acht dagen geen betaling of betwisting, dan maakt de gerechtsdeurwaarder een PV op, dat overgemaakt wordt aan een Magistraat van het Beheers –en Toezichtscomité bij het Centraal Bestand voor Beslagberichten (CBB), die het proces-verbaal uitvoerbaar kan verklaren. Gezien er maar twee magistraten per grote landstaal hiervoor zijn aangesteld, en er geen wettelijke termijn is om dit af te leveren, is het nog maar de vraag of dit geen knelpunt in de procedure zal worden. Eenmaal uitvoerbaar verklaard, staat het PV op gelijke hoogte als een vonnis van de rechter.

 

Betwist de schuldenaar echter de factuur, dan is de nieuwe procedure ten einde, en zal de schuldeiser alsnog naar de rechter moeten stappen. Naast betaling of betwisting, kan er ook gekozen worden voor een afbetalingsplan, dat de procedure tijdelijk opschort.

 

Verhogingsbedingen

Ook de contractuele verhogingsbedingen, invorderingskosten (voor maximaal 10%), intresten en strafbedingen kunnen ingevorderd worden via de nieuwe procedure.

 

Beoordeling nieuwe procedure

De doelstellingen van de wetgever waren een procedure die efficiënter, sneller en goedkoper is dan de bestaande procedure. Is dit ook bereikt?

 

Efficiënter

Zolang de factuur niet wordt betwist, is de procedure inderdaad efficiënter, omdat er niet op een gerechtelijke uitspraak moet worden gewacht. Uit de praktijk blijkt dat veel facturen voor de rechter ook niet worden betwist. Het risico bestaat echter dat het antwoordformulier dat de deurwaarder verplicht mee moet sturen met de aanmaning, de deur openzet naar meer betwistingen. Daarnaast kan de schuldenaar na ontvangst van het uitvoerbare PV, zelf nog naar de rechter stappen, en daardoor de procedure weer “rekken”.

De praktijk zal uit moeten wijzen in hoeveel gevallen wanbetalers dergelijke blokkeringsmechanismes aan zullen wenden.

 

Sneller

De procedure kan leiden tot een snellere betaling, bijvoorbeeld door de confrontatie met een gerechtsdeurwaarder, die de schuldenaar persoonlijk uitleg kan geven over de gevolgen van een verdere wanbetaling. Bovendien beschikt de schuldeiser na één maand en acht dagen al over een proces-verbaal van niet-betwisting.

 

Zoals we eerder zagen, is er echter geen wettelijke termijn voor het uitvoerbaar verklaren van deze titel, en de vraag is of het geringe aantal magistraten een dergelijke taak snel en efficiënt uit kan voeren. Gezien een klassieke procedure ongeveer twee maanden in beslag neemt, zal de versnelling verloren gaan vanaf er bij deze uitvoerbaarverklaring een kink in de kabel zit.

 

Goedkoper

Gezien de kosten van invordering voor rekening zijn van de schuldenaar, zal het deze zijn die er goedkoper vanaf komt. Enkel het risico voor de schuldeiser – die deze kosten voor moet schieten – is minder geworden. Als uiteindelijk toch de traditionele procedure opgestart zal moeten worden, is de nieuwe procedure zelfs duurder. Dan moeten de kosten van beide procedures betaald worden, en verhaald zien te worden op de schuldenaar.

 

Beoordeling

Ondanks dat er grote voordelen aan de nieuwe procedure verbonden zijn, zijn wij niet geheel overtuigd van het toekomstige succes ervan, gezien de mogelijkheden die de schuldenaar heeft om de procedure alsnog te vertragen. Ook de duur van meer dan een maand zorgt ervoor dat het potentieel minder groot is dan het had kunnen zijn.

Uiteraard kunnen wij u altijd assisteren wanneer u nog vragen zou hebben bij deze materie.