Investeringsaftrek en update verlengingen steunmaatregelen

15 sep Investeringsaftrek en update verlengingen steunmaatregelen

Beste klant,

De coronacijfers kennen op vandaag een positieve evolutie, doch zijn de exploitatiebeperkingen ten gevolge van alle overheidsmaatregelen helaas nog steeds voelbaar in diverse sectoren. Om deze redenen werden heel wat gekende steunmaatregelen verlengd.

In onze vorige nieuwsbrieven werden de steunmaatregelen reeds vermeld en besproken. U vindt bovendien alle steunmaatregelen nog eens op een rijtje op onderstaande linken:

https://www.vancoile.be/nieuwsbrief/updatecorona/

https://www.vancoile.be/nieuwsbrief/corona-ouderschapsverlof/

Op heden willen we een aantal steunmaatregelen extra in de kijker zetten:

 

 1. De investeringsaftrek

 

De gekende fiscale maatregel ten voordele van KMO-vennootschappen, eenmanszaken en vrije beroepers, zijnde de eenmalige investeringsaftrek van 8%, geldt voor investeringen in materiële en immateriële vaste activa die tijdens het jaar of het boekjaar in nieuwe staat verkregen of tot stand gebracht zijn. Daarenboven moet deze investering uitsluitend in België worden gebruikt voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid en moet deze afschrijfbaar zijn over ten minste 3 jaar. Een leasing komt hierbij ook in aanmerking indien aan de overige voorwaarden is voldaan.

Uitgesloten van deze fiscale gunstmaatregel zijn volgende investeringen:

 • Activa welke niet uitsluitend voor het beroep worden gebruikt;
 • Activa die geen rechtstreeks verband houden met bestaande of geplande economische werkzaamheden;
 • De gebouwen die werden aangekocht met als doel de wederverkoop ervan;
 • De bijkomende lasten die niet samen met de activa waarop ze betrekking hebben, worden afgeschreven;
 • De personenvoertuigen en voertuigen voor dubbel gebruik;
 • Activa waarvan het recht van gebruik aan een derde wordt verleen op een andere wijze dan via leasing, erfpacht of een andere gelijkaardige overeenkomst. Hierbij is wel een uitzondering voorzien indien de gebruiker een natuurlijke persoon is of een vennootschap die het gehuurde goed gebruikt voor de uitoefening van de beroepsactiviteit;
 • Activa waarvan het gebruiksrecht van een leasing-, erfpacht-, opstal- of gelijkaardige overeenkomst aan een derde worden overgedragen;
 • Niet afschrijfbare activa of activa welke over minder dan 3 belastbare tijdperken worden afgeschreven.

Teneinde de impact van de coronacrisis op de economie te verlichten en om te vermijden dat investeringen zouden worden ingesteld werd er beslist om het basispercentage van deze eenmalige investeringsaftrek te verhogen tot 25%.

Deze tijdelijke verhoogde aftrek geldt enkel voor kleine vennootschappen die in de periode tussen 12 maart 2020 en 31 december 2020 investeringen doen in afschrijfbare vaste activa.

Verder werd onder invloed van de huidige coronacrisis de termijn voor de overdracht van de ongebruikte investeringsaftrek voor investeringen gedaan in het jaar 2019, verlengd tot de twee volgende belastbare tijdperken in plaats van één belastbaar tijdperk in de vennootschapsbelasting

De investeringsaftrek van de overgedragen vrijstelling op de winst of baten van elk van de volgende belastbare tijdperken worden beperkt tot een bedrag van 1.026.470 euro per belastbaar tijdperk of, in het geval dat het totale bedrag van de overgedragen vrijstelling op het einde van het vorige belastbare tijdperk een bedrag van 4.105.890 euro overschrijdt, tot 25% van dat totale bedrag (aanslagjaar 2021, inkomstenjaar 2020).

 

 1. Vlaams beschermingsmechanisme – Steunbedrag van 7,5%

Op 7 augustus 2020 heeft de Vlaamse regering beslist om bijkomende steunmaatregelen te voorzien voor bedrijven en zelfstandigen die in de periode tussen 01/08/2020 tot en met 30/09/2020 hun omzet zien dalen tot minstens 60%.

Deze omzetdaling dient te worden vergeleken met dezelfde periode in 2019.

De reeds gekende toekenningsvoorwaarden voor de hinder- en compensatiepremie zijn ook hier van toepassing. U vindt deze hier nogmaals op een rijtje: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/vlaams-beschermingsmechanisme/wie-heeft-recht-op-het-vlaams

De steun die wordt voorzien wordt berekend in functie van de omzet en is geplafonneerd tot maximaal 15.000 euro.

De steunbijdrage wordt berekend als volgt:

 • 7,5% van de omzet tijdens dezelfde periode in 2019
 • 3,75% voor:
  • Zelfstandigen in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen hebben tussen de 6.996,89 euro en 13.993,78 euro en geen betrekking uitoefent van 80% of meer als werknemer
  • Bedrijven die op heden minder openingsdagen tellen dan in de periode augustus tot en met september 2019.

Deze steunmaatregel zal pas kunnen worden aangevraagd vanaf oktober 2020. Indien u een update wenst te ontvangen van zodra de online aanvraagapplicatie beschikbaar is op de website van Vlaio, kan u zich hier registreren:

https://vlaio.us15.list-manage.com/subscribe?u=7980a74d360de85b660287796&id=dd3067564a.

Ondernemingen die vanaf 29/07/2020 ten gevolge van de toenmalig genomen maatregelen door de bevoegde overheden verplicht werden gesloten, kunnen wel reeds een voorschot van 2.000,00 euro aanvragen.

 

 1. Het overbruggingsrecht voor zelfstandigen

Zelfstandigen die hun activiteit verplicht moeten sluiten of minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen volledig onderbreken ingevolge de maatregelen genomen in de coronacrisis, hebben nog steeds recht op de gekende maandelijkse uitkering.

Deze uitkering kan nog tot en met eind december 2020 worden aangevraagd, indien alle toepassingsvoorwaarden zijn voldaan.

 

 1. Het relance overbruggingsrecht

De zelfstandigen, welke hun vestiging verplicht dienden te sluiten tot en met minstens 03/05/2020, kunnen sinds juni tot en met augustus een beroep doen op het relance overbruggingsrecht wanneer er sprake is van 10% omzetdaling in het tweede kwartaal 2020.

Dit overbruggingsrecht werd tevens verlengd in de maand september. Indien er een eenzelfde omzetdaling voelbaar is in het derde kwartaal van 2020 (in vergelijking met dit kwartaal in 2019) zal er ook een relance overbruggingsrecht kunnen worden aangevraagd voor de maand oktober.

 

 1. Fiscaal voordeel voor inbrengen in een vennootschap die omzetverlies lijden

Bij de wet van 15/07/2020 werd er een fiscaal voordeel ingevoerd voor inbrengen gedaan in vennootschappen die door de coronacrisis een voelbare omzetdaling hebben gekend. Dit fiscale voordeel is gebaseerd op de reeds bestaande regeling voor inbrengen in startende en groeiende vennootschappen, doch kent enkele opmerkelijke verschillen.

Het betrokken fiscale voordeel voor inbrengen in een vennootschap die een omzetverlies kennen ten gevolge van de coronacrisis (en haar exploitatiebeperkingen) kent volgende regeling/voorwaarden:

 • Het betreft een privé-belastingvermindering per belastingplichtige welke wordt verkregen in ruil voor een inbreng in de vennootschap. Ook als bedrijfsleider heeft u recht op het voordeel voor de extra inbreng in uw eigen vennootschap.
 • De inbreng zelf dient aan bepaalde voorwaarden te voldoen, met name:
  • Het moet gaan om een inbreng in geld, welke niet afkomstig is van een lening van de vennootschap;
  • De inbreng is geplafonneerd tot maximaal 250.000,00 euro per vennootschap;
  • Per inbrenger kan de belastingvermindering worden gehanteerd voor een totale inbreng, in één of meerdere vennootschappen, van maximaal 100.000,00 euro én voor een maximale participatie per vennootschap van 30% van het kapitaal;
  • De maximale inbrengen gelden elk apart voor zowel het fiscale voordeel voor inbrengen in startende en groeiende vennootschappen als voor het fiscale voordeel voor de vennootschappen die door de coronacrisis een omzetverlies kennen;
  • De betrokken inbreng mag niet worden aangewend voor de uitkering van dividenden, de aankoop van aandelen, het doorvoeren van een kapitaalvermindering of het verstrekken van leningen;
 • Om van dit fiscaal voordeel te genieten, dient de inbreng te gebeuren in een kleine vennootschap, welke een omzetdaling kent in de periode van 14.03.2020 tot en met 30.04.2020 van minstens 30% ten opzichte van dezelfde periode in 2019. De inbrengen in een vastgoed- en managementvennootschappen, of in een vennootschap in moeilijkheden (WCO-wetgeving) zijn uitdrukkelijk uitgesloten.
 • In ruil voor de inbreng worden nieuwe aandelen op naam uitgegeven, welke minstens 60 maanden in het bezit moeten blijven van de inbrenger om de belastingvermindering ten volle te kunnen genieten;
 • Dit fiscaal voordeel geldt wel enkel en alleen voor inbrengen gedaan in de periode vanaf 14.03.2020 tot en met 31.12.2020;
 • De belastingvermindering bedraagt 20% van de gedane inbreng;