Inhoudingsplicht bij de betaling van facturen van de aannemer

08 mrt Inhoudingsplicht bij de betaling van facturen van de aannemer

Inhoudingsplicht bij de betaling van facturen van de aannemer

Indien u als ondernemer (vennootschap of natuurlijk persoon) een beroep doet op een aannemer, rust er op u weleens een inhoudingsplicht. U dient eerst na te gaan of uw aannemer geen fiscale en/of sociale schulden heeft, alvorens u de factuur van deze aannemer mag voldoen. Heeft de aannemer fiscale en/of sociale schulden, dient u inhoudingen te doen op het verschuldigde factuurbedrag. Het ingehouden bedrag dient rechtstreeks te worden doorgestort naar de fiscus en/of de RSZ.

U dient dit steeds te controleren indien een (onder)aannemer voor u werken in onroerende staat, bewakings- en/of toezichtdiensten of bepaalde activiteiten in de vleessector uitvoert, evenals voor de levering van stortklaar beton. Indien u een beroep doet op een onderhouds- of schoonmaakbedrijf, geldt de inhoudingsplicht ook.

Of een onderneming uit bovenstaande sectoren fiscale en/of sociale schulden heeft en u aldus inhoudingen moet doen, kan u consulteren via: https://www.checkinhoudingsplicht.be.

U dient daar het ondernemingsnummer van de (onder)aannemer in te voeren en u ontvangt in real-time of er ‘ja’ dan wel ‘nee’ een inhoudingsplicht bestaat.

Mogelijke antwoorden:

  1. ‘Geen gegevens beschikbaar over de inhoudingsplicht’: bedrijf is niet gekend

→ U moet zich volgende vraag stellen:

‘Valt de prestatie die de aannemer of onderaannemer geleverd heeft onder de wet over de inhoudingsplicht?’

  • Indien dit niet het geval is, hoeft u geen inhoudingen te verrichten en kunt u de factuur m.a.w. zonder enig risico volledig betalen. Het gaat hierbij immers om een firma waarvan de facturen sowieso niet onderworpen zijn aan de inhoudingsplicht.

Meer info over de inhoudingsplicht vindt u terug via volgende website: https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/30bis/index.htm

  • Indien dit wel het geval is, moet u de aannemer of onderaannemer vragen om u een attest van zijn schuldentoestand te bezorgen. De aannemer of onderaannemer vindt dit attest via de onlinedienst ‘Uw schulden en teruggaven raadplegen’ op de website MyMinfin.
  1. Het antwoord is ‘neen’

→ U dient het ‘attest van consultatie’ te downloaden en op te slaan (of af te printen). Dit attest is geldig tot de datum die erop vermeld staat. Als de factuur dan ten laatste op deze datum wordt betaald, moet er geen inhouding gebeuren. Als u de factuur na deze datum betaalt, moet u de website opnieuw raadplegen op dat ogenblik.

  1. Het antwoord is ‘ja’

→ U mag de factuur niet volledig betalen, want u moet een deel inhouden.

Let op! Het antwoord is slechts geldig op de dag van de raadpleging. Indien u de factuur niet op deze dag betaalt, dan moet u de website opnieuw raadplegen op het ogenblik van de effectieve betaling van de factuur. Bovendien volstaat het niet dat u deze check eenmalig uitvoert. U moet uw inhoudingsplicht steeds raadplegen voor elke factuurbetaling. U houdt dan best ook het attest dat wordt aangemaakt telkens bij.

Tip! Indien u een inhouding doet op de factuur, zal de applicatie u een link bezorgen met de betaalgegevens om de doorstorting te doen aan de RSZ of de fiscus.

Indien u uw inhoudingsplicht niet nakomt, bent u hoofdelijk aansprakelijk voor de sociale en fiscale schulden van de betrokken aannemer. De RSZ mag u alsdan aanspreken ter voldoening van de sociale schulden ten belope van het gefactureerde bedrag (100% van de prijs van de werken, exclusief btw) én een verhoging van 35% van deze prijs als sanctie.

In het verleden werd door de RSZ in dergelijke zaken 170% van de totale prijs van de werken gevorderd. Het Hof van Cassatie oordeelde echter dat deze vordering te hoog is en er slechts 135% van de hoofdsom kan worden gevorderd. De arbeidsrechtbank te Gent oordeelde recent dat u dit teveel betaalde bedrag (170% ipv 135%) kan terugvorderen.