In de toekomst meer beperkingen op contante betalingen

07 november 2017 In de toekomst meer beperkingen op contante betalingen

Met de goedkeuring door de Kamer van de nieuwe antiwitwaswetgeving, die in de nabije toekomst in werking zal treden, zijn er ook enkele verstrengingen inzake contante betalingen of schenkingen gestemd. Zo is de werking ervan veralgemeend, en is de regeling ook vereenvoudigd.

Hoe zat het ook al weer?

In de huidige regeling geldt er een dubbele grens:

  • Is de prijs lager dan 3.000 EUR (inclusief btw), dan mag u het totale bedrag cash betalen.
  • Is de prijs gelijk aan of hoger dan 3.000 EUR, dan mag tot 10 procent van de prijs cash betaald worden, met een maximum van 3.000 EUR.

Transacties tussen consumenten onderling staan buiten schot, en blijven dit ook in de nieuwe regeling.

Nieuwe regeling

De nieuwe regeling zal in tegenstelling tot de huidige geen betrekking meer hebben op het bedrag van de te betalen som, maar wel op het bedrag van de in contanten betaalde of gegeven som. Zo zal een betaling of een gift tot 3.000 EUR in contanten kunnen, de rest van het bedrag zal via overschrijving of cheque moeten gebeuren.

Een voorbeeld uit de Memorie van Toelichting verduidelijkt dit:

“Een betaling van 5.000 EUR zal tot 3 000 euro in contanten kunnen worden uitgevoerd en ontvangen; de betaling van het saldo zal op een andere manier moeten worden uitgevoerd en ontvangen.”

Voor vastgoed blijft betalen met contant geld volledig verboden (dit was al zo in de oude regeling).

Ook worden er twee vermoedens in de wet ingeschreven om de strafbaarheid te vergemakkelijken. Zo wordt elke betaling vermoed contant te zijn, indien er geen boekhoudkundige documenten zijn om de betaling te staven, en dit met alle gevolgen en mogelijke sancties. Ook wordt de betaling vermoed in België te zijn gebeurd indien een van de partijen een Belg is of in België verblijft of er zijn activiteit uitoefent. Dit laatste vermoeden is weerlegbaar.

Inwerkingtreding

De wetgeving treedt in werking op 16 oktober 2017.