Gelegenheidswerk in de horeca

09 oktober 2013 Gelegenheidswerk in de horeca

Er werd door de regering een wetsontwerp ingediend dat een voordelig belastingstelsel invoert voor bezoldigingen ter vergoeding van gelegenheidsarbeid in de horecasector.
Momenteel bestaan er in de horecasector geen specifieke fiscale regels voor inkomsten uit arbeid. Deze inkomsten worden in de personenbelasting volgens de gewone regels belast. Als het nieuwe belastingstelsel vanaf 1 oktober 2013 inwerking treedt, komen de verkregen ‘winsten’ in aanmerking voor de afzonderlijke belasting als divers inkomen. Dit betekent een afzonderlijke belasting aan 33%.

Aan deze nieuwe regeling zijn wel enkele voorwaarden gekoppeld

  • Het moet gaan om bezoldigingen voor prestaties geleverd tijdens maximaal 50 dagen per jaar.
  • De bezoldiging moet worden betaald of toegekend aan gelegenheidsmedewerkers in de horecasector. Aan deze voorwaarde is voldaan wanneer een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur of voor een duidelijk omschreven werk wordt gesloten van maximaal twee opeenvolgende dagen, tussen de werkgever en de werknemer.
  • De werkgever moet ressorteren onder het Paritair Comité voor het hotelbedrijf.
  • Op sociaal vlak dienen de sociale bijdragen berekend te worden op basis van een uurforfait (€ 7,5) of een dagforfait (€ 45,00). De toepassing van deze forfaits is op haar beurt ook aan voorwaarden gekoppeld. De werkgever mag namelijk niet meer dan 100 dagen per jaar gebruik maken van deze bijzondere regel en er zullen ook specifieke regels i.v.m. de meldingsplicht t.o.v. de RSZ gerespecteerd moeten worden.