De maatschap, een onderneming?

23 augustus 2018 De maatschap, een onderneming?

 De voorbije weken is er heel wat berichtgeving omtrent de impact van het nieuwe ondernemingsrecht op de burgerlijke maatschap verschenen. Dit komt door de nieuwe wet op het Ondernemingsrecht die op 27 april 2018 gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad. Deze wetgeving schaft het begrip handelaar en koophandel af, en – belangrijker – ze bepaalt nu dat alle organisaties met of zonder rechtspersoonlijkheid een onderneming zijn. Ook burgerlijke maatschappen, opgericht met het oog op successieplanning, vallen hier nu onder.

 

Indien men deze wet streng leest, zouden burgerlijke maatschappen van nu af aan als “onderneming” worden beschouwd, waardoor heel wat regelgeving uit het ondernemingsrecht ook voor hen van toepassing zou worden.

 

Men moet dan denken aan de volgende verplichtingen:

– Inschrijvingen in de KBO;

– Voeren van een boekhouding. Indien de omzet minder bedraagt dan € 500.000, zal dit slechts een enkelvoudige boekhouding zijn;

– De hoofdelijke aansprakelijkheid zal ook gelden voor burgerlijke aansprakelijkheid;

– Voor bestaande maatschappen zouden deze verplichtingen in werking treden op 1 april 2019; voor nieuwe al vanaf 1 november 2018.

 

Daarnaast zullen ook de volgende verplichtingen ook van toepassing worden op burgerlijke maatschappen:

– De bevoegde rechtbank zal de ondernemingsrechtbank (de voormalige rechtbank van koophandel) zijn;

– Onderworpen zijn aan de insolventiewetgeving. Dit wil zeggen dat maatschappen net als andere vennootschappen failliet kunnen gaan;

 

Vooraleer u echter deze formaliteiten vervuld, en een gedetailleerde boekhouding bij begint te houden volgens deze wetgeving, is het nuttig af te wachten tot er meer duidelijkheid is over de toepassing van deze regels, en om te zien of de toepassing van deze regels nodig zal zijn.

Daarnaast is het nuttig om de hervorming van het vennootschapsrecht en de invoering van het UBO-register af te wachten. Zaken waarover wij nog steeds onvoldoende (met zekerheid) in detail kunnen treden. Wij wachten dan ook nog even af om u te berichten hoe met het geheel van deze wetswijzigingen om te gaan.

 

Ondanks dat het ons voorkomt dat het geenszins de bedoeling van de wetgever kan zijn geweest om burgerlijke maatschappen op deze manier te treffen, vallen deze ook onder deze nieuwe verplichtingen. In alle geval zal ook een overgangsperiode in acht worden genomen, wat betekent dat vennoten en/of zaakvoerders van burgerlijke maatschappen voldoende tijd zullen hebben om zich naar de nieuwe regels te schikken en zo nodig voorbereidende maatregelen te treffen.

 

Wij volgen deze zaken voor u op, en zullen u berichten wanneer er verdere wijzigingen of toelichtingen zijn.