Boete bij vergeten aangifte juridische constructies (personenbelasting)

09 september 2016 Boete bij vergeten aangifte juridische constructies (personenbelasting)

Naar analogie met de meldplicht van buitenlandse bankrekeningen en buitenlandse levensverzekeringen, geldt er sinds het aanslagjaar 2014 ook een meldplicht voor “juridische constructies”. Deze regels zijn met de programmawet van 1 juli gewijzigd. Met dit bericht wensen u hiervan op de hoogte te brengen.

De basis
De belastingplichtige moet in zijn aangifte personenbelasting melding maken van het feit dat hij oprichter of begunstigde is van een juridische constructie. Deze melding moet ook gebeuren wanneer zijn echtgenoot/wettelijk samenwonende partner of één van zijn kinderen waarover hij het ouderlijk gezag uitoefent oprichter of begunstigde is.

Toepassing
Zowel buitenlandse trusts en stichtingen, maar ook vennootschappen die geregistreerd zijn in landen met een lage vennootschapsbelasting, vallen onder de definitie van “juridisch constructie.” Een Belgische burgerlijke maatschap of een Belgische stichting vallen uitdrukkelijk niet onder deze regeling. In België opgezette juridische constructies zonder rechtspersoonlijkheid, die worden opgericht om belasting te ontwijken, vallen daarentegen wel onder de meldingsplicht.

De lijst van geviseerde buitenlandse vennootschappen (onderworpen aan een lage vennootschapsbelasting) is te vinden op http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2015/08/28_1.pdf#Page12. Daarnaast zijn er in de EER vier constructies die onder deze regeling vallen. Het gaat concreet om de Liechtensteinse Stiftung en Anstalt, en de Luxemburgse Société de gestion Patrimoine Familiale en Fondation Patrimoniale.

In de aangifte voor aanslagjaar 2016 (die door uw accountant nog ingediend kan worden tot 27 oktober 2016) worden ook bijkomende gegevens gevraagd. Het betreft de naam, rechtsvorm, adres, identificatienummer (indien gekend) en naam van de beheerder, als het om een trust gaat. Het is van groot belang dat deze gegevens correct doorgegeven worden.

Transparantie
Oorspronkelijk was het enkel de bedoeling om transparantie te creëren voor de fiscus, omdat bij oprichting van dergelijke constructies de eigendom van de onderliggende (onroerende) goederen uit België verdwijnt, en bijgevolg ook wie de opbrengsten geniet. Vanaf aanslagjaar 2016 – over de inkomsten van het kalenderjaar 2015 – zal deze rubriek echter aangewend worden voor de inning van de zogeheten “kaaimantaks” op deze vennootschappen. Dit bedraagt een tarief van 15% op de inkomsten van dergelijke rechtspersonen.

Boetes
Wie niet meldt dat hij een oprichter of begunstigde is van een of meerdere geviseerde constructies, is sinds 4 juli aan een strenge sanctie onderworpen. Het betreft een administratieve boete van € 6.250 per niet aangegeven constructie per aanslagjaar. De extra belastingen die eventueel nog verschuldigd zijn, komen hier nog bovenop.

Wij raden ten zeerste aan om deze meldingen waarheidsgetrouw te verrichten.