Begrotingsakkoord

21 december 2012 Begrotingsakkoord

De regering Di Rupo is op zoek naar geld een werkte een nieuwe begroting uit. Hieronder vindt u reeds enkele maatregelen die een dezer dagen uitgewerkt worden als wettekst:

  • Er komt een uniforme roerende voorheffing van 25% procent vanaf 2013 op de intresten op zichtrekeningen, kasbons, termijnrekeningen en obligaties. De roerende voorheffing wordt in 2013 opnieuw bevrijdend. Dit betekent dat er geen aangifteplicht meer is van roerende inkomsten van 2013, als er aan de bron voorheffing werd afgehouden. Voor de spaarboekjes verandert er niets.
  • Waar de meerwaarde op aandelen bij grote bedrijven en holdings vandaag nog volledig is vrijgesteld, voorziet de federale regering voortaan een heffing van 0,4 procent, via een afzonderlijke aanslag in de vennootschapsbelasting. KMO’s zullen hiervan gespaard blijven.
  • Wanneer men alsnog een voordeel kan belasten bij de genieter (driejarige termijn in de personenbelasting) zal er geen toepassing worden gemaakt van de bijzondere aanslag geheime commissielonen 309%.
  • De taks op levensverzekeringen die betaald wordt bij een storting van een premie in een spaarverzekering (tak21) of een beleggingsverzekering (tak23) wordt verhoogd. De taks bedraagt nu 1,1 procent en wordt opgetrokken naar 2 procent.
  • De administratieve boete wegens het niet neerleggen van de jaarrekening binnen de dertien maanden na afsluiten van het boekjaar wordt opnieuw ingevoerd, bovenop de verhoogde neerleggingsrechten bij laattijdige neerlegging.

 

We zijn wel gespaard gebleven van een algemene BTW-verhoging en de roerende voorheffing op liquidatieboni blijft ook ongewijzigd op 10%.